Hotărârea nr. 417/2007

Aprobarea cofinantarii proiectului "Sistem integrat de monitorizare video de la distanta a zonelor publice si obiectivelor cu risc criminogen ridicat din municipiul Galati"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 417 din 27 09 2007

privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sistem integrat de monitorizare video de la distanță a zonelor publice și obiectivelor cu risc criminogen ridicat din municipiul Galați”

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 82 108/14 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și art.47 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se alocă suma de 26 688 euro, pentru cofinanțarea proiectului „Sistem integrat de monitorizare video de la distanță a zonelor publice și obiectivelor cu risc criminogen ridicat din municipiul Galați”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei