Hotărârea nr. 413/2007

Aprobarea liniilor prioritare de subventionare pe anul 2008 a asociatiilor si fundatiilor, a unitatilor de asistenta sociala asa cum sunt clasificate in Nomenclatorul institutiilor de asistenta sociala

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.413

din 27 09 2007

privind aprobarea liniilor prioritare de subvenționare pe anul 2008 a asociațiilor și fundațiilor,   a unităților de asistență socială așa cum sunt clasificate în

Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 834/25 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.1, alin.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, aprobate prin HG nr.1153/2001, modificată și completată de HG nr.942/2005;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă ca linii prioritare pentru subvenționarea în anul 2008 de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 a asociațiilor și fundațiilor, a unităților de asistență socială așa cum sunt clasificate în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială, pentru următoarele categorii de persoane beneficiare, în ordinea enumerată:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

  • a) copiii;

  • b) tinerii;

  • c) Persoane cu dizabilități încadrate într-un grad de handicap;

  • d) Persoane victime ale violenței în familie;

  • e) Persoane vârstnice

  • f) Alte persoane în dificultate, respectiv persoane și familii cu venituri mici;

Art.3 -Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei