Hotărârea nr. 412/2007

Desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 412 din 27 09 2007

privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de

organizare a Serbărilor Galațiului

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.86 896/18 09 2007;

Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbărilor Galațiului, în următoarea componență:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Motea Laurențiu

- consilier local - comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Rainea Nicolae

- consilier local - comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Zorlescu Dan

- consilier local- comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Popa Marian

- consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ. sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Bogatu Hristache

- consilier local - comisia juridică, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Art.2 - Cheltuielile ocazionate de pregătirea și desfășurarea “Serbărilor Galațiului” se suportă de la bugetul local în limita sumei aprobate la cap.67 02 din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2006, aprobat prin HCL nr.62/8 02 2007.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei