Hotărârea nr. 408/2007

Aprobarea acordarii ajutorului de urgenta constand in lemne de foc pentru sezonul rece al anului 2007

H O T Ă R Â R E A nr. 408 din 27 09 2007

privind aprobarea acordării ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece al anului 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 952/25 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activității științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.17, alin.3, art.18 și art.40, lin.3, lit.”b” din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. “d”, alin.6, lit.a, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență pentru anul 2007, constând în 1 t lemne de foc/familie/persoane singure.

Lemnele de foc sunt rezultate din tăierea copacilor uscați și aranjarea coroanei copacilor și din donații. Lemnele care vor fi acordate ca ajutoare de urgență vor fi transportate gratuit la domiciliul solicitanților.

Art.2 - Ajutorul de urgență constând în lemne de foc, se acordă în una din situațiile de prioritate identificate mai jos:

  • Criteriul social general: ajutorul de urgență constând în lemne de foc urmează a fi acordat persoanelor/familiilor cu un venit mediu net lunar sub 300 lei/membru de familie, care nu pot beneficia de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și care în urma efectuării anchetei sociale se pot încadra în una din situațiile de prioritate identificate mai jos:

  • •  Prioritatea nr. 1 - pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparținători legali sau aceștia se află în imposibilitatea de a susține financiar cheltuielile legate de achiziționarea combustibililor necesari încălzirii locuinței acestora în perioada de iarnă;

  • •  Prioritatea nr. 2 - familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgență;

  • •  Prioritatea nr. 3 - persoanele cu handicap gradul I,II,III

  • •  Prioritatea nr. 4 - alte situații sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei