Hotărârea nr. 407/2007

Acordarea unor ajutoare de urgenta

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.407 din 27 09 2007

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.86 932/18 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 57 și 59 din HG nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere, modificată și completată de HCL nr.12/2006;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXĂ la HCL. Nr.407/27 09 2007

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr crt

NUME / PRENUME

ADRESA

Istoric social

Plan de interventie

CATEGORIA SOCIALA

VENITURI RON

>UMA (RON) ITREȚINERE

Familie mono parenta lă

Copii fără părinți

Persoane varstnice

Familii cu probleme grave de sănătate

CD

CU H—< O H—<

<D r E

Q-

>cu

H—<

2 o

H—< CU Q

cu cn

3 Q_ O

4_ D_

1

Gheorghe

Georgeta

Str.

Siderurgiștilor

nr. 24, bl.

SD6A, ap.58

Gheorghe Georgeta - 53 ani, căsătorită, fără loc de muncă, a terminat șomajul în luna mai 2007, suferă de diabet zaharat tip II, tulburări paroxistice de ritm, tulburare anxioasă Gheorghe Radu - soț, 54 ani, pensionar de invaliditate, capacitate de muncă pierdută în totalitate : hepatită cronică, colecistită cronică

Gheorghe Laurenția -Valentina - fiică, 17 ani, elevă în clasa a X-a la Grup Școlar ‘'Elena Doamna”. Datoriile la întreținere s-au acumulat începând din anul 2003 când dl. Gheorghe Radu a suferit un accident de muncă, soldat cu arsuri de gr.III și IV pe o suprafață de 70% din corp . Familia Gheorghe locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate personală.

  • - Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea serviciilor de consiliere pentru depășirea situației de criză și întocmirea dosarului de pensionare pentru doamna Gheorghe Georgeta

x

co

co

co m CXI

CD m CXI

2.

Diaconu Viorica

Str. Ionel

Fernic nr.8, bl.N17, ap.87

Diaconu Viorica - 53 ani, divorțată, este angajată ca însoțitor pentru fiul Săraru Marian - George - persoană cu handicap gradul 1

Săraru Marian - Georgel - fiu, 19 ani, persoană cu handicap gradul 1 cu însoțitor, epilepsie simptomatică, retard mintal sever, hidrocefalie congenitală compensată

Săraru Mihaela - Claudia -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză

  • - evitarea evacuării din locuință

x

CXI oo

1784

1784

fiică, 18 ani, elevă, stare de sănătate bună Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza bolii fiului și lipsei tatălui care nu a contribuit la creșterea și educarea copiilor deoarece nu a realizat venituri niciodată . Doamna Diaconu locuiește împreună cu copiii săi într-un apartament cu 3 camere, proprietate personală.

Ștefănescu

Florentina


Ștefănescu Florentina -46 ani,

Cresterea

necăsătorită,   pensionară de

calității vieții,

invaliditate, capacitate de muncă

facilitarea

pierdută       în       totalitate :

accesului la

hemipareză    stg,    tulburări

serviciile

psihice,   pareză   de nerv

sociale si

ocolomotor pe dreapta.

medicale și

Ștefănescu Olga - mama, 79

prevenirea

ani, văduvă, pensionară de

excluderii si

urmaș,    afecțiuni    specifice

marginalizarii

vârstei.

sociale

Str. Anghel

Familia Ștefănescu locuiește

Saligny nr.114,

într-un apartament cu 2 camere,

- evitarea

bl.1B, ap.14

proprietate personală.

evacuării din

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, datorită investigațiilor necesare înainte de intervențiile chirurgicale, lunga perioadă de spitalizare și tratamentele costisitoare care au depășit cu mult veniturile familiei, ajutată de nenumărate rânduri de vecini, cunoștințe, biserică.

locuință


r-


m oo co cxi


co r-,^r cxi


co r-,^r cxi


4.

Mânzală

Camelia

Str. G-ral Eremia Grigorescu nr.2, bl.I1, ap.85

Mânzală Camelia - 40 ani,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamentel or necesare tratamentului

  • - evitarea evacuării din locuin ță

x

1402

1402

divorțată din 1990, pensionară pe caz de boală, suferă de tumoră malignă de rinofaringe.

Stamboală Alina - Cristina -

fiică - 20 ani, necăsătorită, lucrează ca vânzătoare la un magazin de confecții.

D-na Mânzală locuiește într-un apartament compus din 2 camere, cu chirie la proprietar, care le amenință cu evacuarea. Datoriile s-au acumulat în timp, din cauza veniturilor foarte mici care nu acoperă toate cheltuielile și a problemelor de sănătate.

Pentru cei 2 copii are stabilită pensie alimentară dar nu o primește deoarece fostul soț nu realizează venituri.

5.


Chioralia Dumitra


Str.Oțelarilor,

bl.O11, ap.15


Chioralia Dumitra - 68 ani, văduvă din martie 2007, pensionară de urmaș, suferă de sindrom pseudobulbar, HTA esențială.

Chioralia Cecilia - fiică, 45 ani, necăsătorită, pensionară pe caz de boală : strabism, astigmatism mixt, dezvoltare de tip discrin a personalității cu decomp. obsesiv compulsive .

Locuiesc într-un apartament cu 2 camere proprietate personală. Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza bolii prelungite a soțului, a stării de sănătate precare, a veniturilor insuficiente și a lipsei sprijinului familial.

Necesitățile de hrană și medicamente le agravează mult situația financiară, astfel încât, plata datoriilor la întreținere este imposibilă.


Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

- evitarea evacuării din locuință


o cxi


r-o


r-o


Drăgănescu

Georgeta


Str.Regiment 11 Siret, bl. E4, ap.39


Drăgănescu Georgeta - 83 ani, văduvă, pensionară, tumoră mamară drapta.

D-na are doi copii care locuiesc separat, în alte localități, cu situații materiale și financiare modeste și nu-și pot ajuta mama.

D-na Drăgănescu locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate personală.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate și a veniturilor foarte mici. Plătește lunar sume mai mici decât datoriile calculate.


Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea evacuării din locuință


o

CXI


O

CXI


oo m oo


oo m oo


7. Popa Paul


Str. Sindicatelor nr.54, Cămin Elnav, ap.39


Popa Paul - 61 ani, divorțat, pensionar, suferă de sindrom bronșitic         și         fibrom

posttuberculoză, insuficiență respiratorie accentuată și astm, insuficiență cardiacă.

Dl. Popa Paul are 4 copii, cu familii separate și care locuiesc în alte localități

Ca urmare a divorțului și schimbării de comportament a solicitantului, cei patru copii și fosta soție au întrerupt orice legătură cu domnul Popa Paul, nu îl vizitează și nici nu-l sprijină. Domnul Popa Paul locuiește din anul 1986 într-o singură cameră, insalubră, fără grup sanitar propriu, mobilată cu strictul necesar, atribuită de SC Elnav SA.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate și a veniturilor mici.


Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale.

Prevenirea evacuării din locuință


oo oo r-co


oo oo r-co


8. Cardon Marin


Str.Costache

Conachi nr.5, bl. L3, ap.13


Cardon Marin - 60 ani, divorțat din 1994, pensionar, suferă de ulcer trofic gambă dreaptă, insuficiență venoasă cronică.

Cardon Le nu ța - fiică, 18 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Dumitru Moțoc”, persoană cu gradul III de handicap, inegalitate membru pelvin drept operat, osteosinteză cu tijă, șuruburi și placă la nivelul tibiei.

Dl. Cardon Marin locuiește împreună cu fiica sa într-un apartament cu 2 camere proprietate personală.

Necesitățile de hrană și medicamente îi agravează mult situația financiară, astfel încât, plata datoriilor la întreținere este imposibilă.


Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea abandonului scolar


Prevenirea evacuării din locuin ță9.


Rădulescu

Nicolae


Str. Regiment 11 Siret nr.16, bl.C35, ap.36


Rădulescu Nicolae - 81 ani, divorțat, pensionar, stare precară de sănătate, membru superior drept amputat în 1942 în urma unui accident de muncă, nevăzător.

Rădulescu Ștefania - soră, 84 ani, necăsătorită, beneficiară de VMG, este imobilizată de 2 ani, fractură de șold operată.

Rădulescu Vasile - fiu, 37 ani, necăsătorit, muncitor necalificat la Galmopan, consumă băuturi alcoolice și își agresează tatăl și mătușa. A fost internat la Psihiatrie în urma unor agresiuni mai mari.

Familia Rădulescu locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate de stat.

Datoriile la întreținere s-au acumulat în timp, din cauza stării precare de sănătate și a veniturilor foarte mici.


Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale


o o co


co o

co


co o

co


10

Sandu

Dobrița

Str. Ionel

Fernic nr.4, bl.N15, ap.10

Sandu Dobrița - 77 ani, văduvă din 1988, pensionară, suferă de cataractă bilaterală, probleme cardiace.

Sandu Georgel - fiu, 53 ani, divorțat, fără venituri, are probleme     pulmonare     și

probleme ortopedice - fisuri la coloană în urma unui accident.

Sandu Alexandru - Marian -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

O CXI CO

r-

13.053

13.053

strănepot, 13 ani, elev în clasa a VII-a, se află în plasament la Sandu Georgel, bunic matern. Mama acestuia este plecată în Anglia și nu este recunoscut de tată.

Sandu Adrian - Marian - fiu,

40 ani, necăsătorit, salariat, muncitor     necalificat,     fără

probleme de sănătate.

Familia Sandu locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate personală.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere s-au    acumulat

datorită veniturilor foarte mici și problemelor    de    sănătate

permanente cu care s-au confruntat toți membrii familiei. Necesitățile      de      hrană,

medicamente și lipsa unui loc de muncă le agravează mult situația financiară, astfel încât, plata datoriilor la întreținere este imposibilă.

11

Constantin

Dinu

Str. Regiment 11 Siret nr.35, bl.C19, ap.58

Constantin Dinu - 56 ani, căsătorit, șomer, a suferit un accident la sfârșitul anului 2006 soldat cu fractură rotulă stângă, practicându-se operator cerclaje din sârmă.

Constantin Geta - soție, 42 ani, casnică, fără venituri, fără probleme de sănătate.

Constantin Elena Florentina -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

376

O

5022

5022

fiică, 19 ani, elevă clasa a XI-a la Liceul „Dumitru Moțoc” Constantin Anca - fiică, 17 ani, elevă în clasa a X-a la Liceul „Dumitru Moțoc”.

Familia Constantin locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate personală.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere    s-au    acumulat

datorită veniturilor foarte mici și problemelor de sănătate cu care s-au confruntat în ultimul timp. Necesitățile      de      hrană,

medicamente și lipsa locului de muncă le agravează mult situația financiară, astfel încât, plata datoriilor la întreținere este imposibilă.

12

Constantinescu

Gicu

Str. Ileana Cosînzeana nr.1, bl. F7, ap.8

Constantinescu Gicu - 26 ani, necăsătorit, salariat, muncitor necalificat, curator pentru fratele Constantinescu Cristian.

Constantinescu Cristian -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea abandonului scolar

Prevenirea evacuării din locuință

x

099

220

11721

11721

frate, 15 ani, elev în clasa a IX-a la Școala nr.8 „Gheorghe Asachi”. Beneficiază de pensie de urmaș în urma decesului mamei.

Nistor Octaviana - soră, 20 ani, fără loc de muncă, are un copil nerecunoscut de tată, născut la data de 12.04.2006.

Mama copiilor a decedat la data de 17.05.2006, în ultimii ani de viață suferind de neoplasm corp uterin       cu       metastaze

generalizate, iar tatăl nu i-a recunoscut niciodată, mai puțin pe Octaviana.

Locuiesc în apartamentul cu 2 camere din 1986, proprietate de stat.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere și la chirie s-au acumulat în timp    datorită

veniturilor foarte mici și problemelor de sănătate cu care s-a confruntat mama în ultimul timp.

13

Cojocaru Aida -

Denisa

Str. Mihail Sadoveanu nr.11, bl.C4, ap.27

Cojocaru Aida - Denisa - 53 ani, căsătorită, pensionară de invaliditate gr.II, suferă de Psihoză discordantă.

Cojocaru Dumitru - soț, 54 ani, pensionar gr.II de invaliditate, suferă      de      Depresie

postschizofrenică

Cojocaru Ecaterina Nineta -fiică, 18 ani, necăsătorită, elevă în clasa a XI-a la Liceul „Dumitru Moțoc”.

Familia Cojocaru a mai beneficiat de ajutor pentru plata întreținerii în anul 2004, iar de atunci nu au mai putut plăti deoarece situația familială nu s-a schimbat, chiar s-a înrăutățit.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea abandonului scolar

Prevenirea evacuării din locuință

x

oo m

O

9528

9528

14

Focșa Luiza

Str. Arad nr.6, bl.PS13, ap.4

Focșa Luiza - 73 ani, divorțată, fără venituri, beneficiară de venit minim garantat, stare de sănătate bună, boli specifice vârstei

Focșa Adrian - fiu, 53 ani, necăsătorit, fără loc de muncă, fără venituri, stare de sănătate bună.

Familia Focșa locuiește într-un apartament cu 2 camere, proprietate de stat.

Datoriile la plata cheltuielilor de întreținere și la chirie s-au acumulat în timp    datorită

veniturilor foarte mici și lipsei unui loc de muncă pentru fiu.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea evacuării din locuință

x

co O

oo

2675

2675

15


Niță Dumitra


Niță Dumitra - 64 ani, divorțată

Cresterea

din 1983, pensionară din 1997,

calității vieții,

suferă de diabet zaharat tip II.

facilitarea

Simion Cătălin - fiu, 32 ani,

accesului la

necăsătorit,     persoană    cu

serviciile

handicap gr.III, fără ocupație

sociale si

Str.

D-na Niță Dumitra locuiește într-

medicale și

Furnaliștilor

un apartament cu 3 camere

prevenirea

nr.4, bl.D1,

proprietate personală.

excluderii si

ap.10

Doamna Niță Dumitra solicită

marginalizarii

ajutor financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de

sociale

întreținere care s-au acumulat

Prevenirea

datorită veniturilor foarte mici și

evacuării din

problemelor de sănătate cu care s-a confruntat.

locuință


<o


co r-


co oo

r-


co oo


16

Dinu Silvia

Str.

Constructorilor

nr.7, bl.E2, ap.26

Dinu Silvia - 66 ani, divorțată, pensionară,      suferă      de

schizofrenie

Dinu Mircea Andrei - fiu, 44 ani, necăsătorit, pensionar pe caz de boală, suferă de schizofrenie și TBC

Familia Dinu locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate personală.

Locuința are un aspect neîngrijit, este insalubră, deoarece nu are cine s-o întrețină, ambele persoane fiind bolnave.

Fiul devine violent în momentele de criză.

Doamna Dinu Silvia solicită ajutor financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere care s-au acumulat datorită veniturilor mici și problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, cheltuind foarte mulți bani pe medicamente.

Facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale prin intervenția Fundației de Sprijin a Persoanelor Vârstnice, în vederea efectuării curățeniei, montării de apometre și calorimetre

Acordarea unui ajutor de urgență pentru procurarea medicamentel or necesare tratamentului

Prevenirea evacuării din locuin ță

x

CXI co

CM CO

4189

4189

17


Neculache Nicu


Str. Brăilei, bl.G9, ap.38


Neculache Nicu - 45 ani, căsătorit, pensionar pe caz de boală: angină pectorală de efort, infarct miocardic vechi, comițialitate în tratament.

Neculache Vasilica - soție, 40 ani, fără loc de muncă, stare de sănătate precară.Â

Neculache Corina - fiică, 18 ani, elevă în clasa a Xl-a.

Familia Neculache locuiește în 2 camere ale unui apartament cu 4 camere proprietate de stat, celelalte 2 camere fiind închiriate unei alte familii.

Din cauza stării de sănătate


precare și a veniturilor insuficiente familia nu a reușit să-și achite la timp datoriile la plata întreținerii.


Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale


Prevenirea abandonului scolar18

Oancea Ița

Str. Oțelarilor nr.27, bl.E3, ap.85

Oancea Ița - 53 ani, fără loc de muncă, văduvă, beneficiară de ajutor social. Starea de sănătate precară, HTA cu risc înalt, diabet

D-na Oancea Ița locuiește într-un apartament cu 2 camere proprietate personală.

Are 2 copii cu situații materiale modeste,     căsătoriți,     care

locuiesc cu socrii și o ajută câte puțin     pentru     procurarea

medicamentelor și hrană.

Doamna Oancea Ița solicită ajutor financiar pentru achitarea datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere care s-au acumulat datorită veniturilor mici și problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultimul timp.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

co O

co O

5934

3000

19

Vitovschi

Gherghina

Str. Regiment 11 Siret, bl. C12, ap. 2

Vitovschi Gherghina - 73 ani, pensionară, văduvă din anul 2005, starea de sanatate precară - boli specifice vârstei. D-na Vitovschi locuiește singură, intr-un apartament proprietate personală. Nu are copii și nici alte rude care sa o ajute. Datoriile le plata intreținerii s-au acumulat în perioada 2002 -2005, în care soțul d-nei a fost bolnav ( cancer), necesitând tratamente          costisitoare,

cheltuieli cu înmormântarea, pentru care a făcut împrumut la bancă. Solicita sa fie ajutată cu suma restantă pe care nu o poate acoperi, urmând sa plătească la zi datoriile.

  • - Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea serviciilor de consiliere pentru depășirea situației de criză

x

CXI r-co

CXI r-co

2489

2498

20

Bicșada Vasile

Str. V.

Papilian, bl. I2, ap. 122

Bicșada Vasile - 43 ani, divorțat, trăiește în concubinaj de peste 10 ani , starea de sănătate precară - TBC pulmonar, cu 2 intervenții chirurgicale. Este salariat la SC A Plus K SRL dar din luna februarie este în concediu medical, urmând să-și facă formele de pensionare.

Masgras Vasilica - 51 ani, concubina d-lui Bicșada, a lucrat ca frezor, a fost disponibilizată dar din cauza stării precare de sănătate nu se mai poate angaja și nici nu are anii pentru pensie. Locuiesc într-o garsonieră proprietate    de stat, având

datorii și

Domnul Bicșada solicită ajutor financiar pentru    achitarea

datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere care s-au acumulat datorită veniturilor mici și problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultimul timp.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamentel or necesare tratamentului

  • - evitarea evacuării din locuin ță

x

co co co

CXI oo

2308

2308

TOTAL 96.550 lei

Președinte de ședință

Motea Laurențiu