Hotărârea nr. 406/2007

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2007

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.406

din 27 09 2007

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82 070/4 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HG nr.919/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative;

Având în vedere prevederile art.4 din HG nr.454/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

Având în vedere prevederile art.1 din HG nr.226/2007 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public;

Având în vedere prevederile art.1 din HG nr.822/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

2007, pentru executarea unor foraje in scopul asigurarii surselor suplimentare de apa, in vederea diminuarii efectelor secetei prelungite;

Având în vedere HG nr.462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate si eficienta" si infiintarea Unitatii de management al proiectului;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”b”, alin.4, lit.”a”” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1, alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli din surse proprii și subvenții pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților extrabugetare pe anul 2007 prevăzut în anexele I, II, III și IV _care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei