Hotărârea nr. 405/2007

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.405

din 27 09 2007

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.82 106/4 09 2007;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei