Hotărârea nr. 37/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 21,64mp reprezentand cota indiviza de 1,78% din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, cartier Micro 14, str. Siderurgistilor nr.42, bloc M4B, scara 1, ap.2, parter, Societatii Comerciale ROMVAC COMPANY SA, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.37 din 1 02 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 21,64 mp reprezentând cota indiviză de 1,78 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, cartier Micro 14, str. Siderurgiștilor nr.42, bloc M4B, scara 1, ap.2, parter, Societății Comerciale ROMVAC COMPANY SA, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2 644/15 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 21,64 mp reprezentând cota indiviză de 1,78 % din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, cartier Micro 14, str. Siderurgiștilor nr.42, bloc M4B, scara 1, ap.2, parter, Societății Comerciale ROMVAC COMPANY SA, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 21,64 mp, reprezintă cota indiviză, din terenul aferent imobilului deținut în folosință de către SC ROMVAC COMPANY SA, bloc M4B.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei