Hotărârea nr. 34/2007

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr.444/30.10.2003 privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.98/2003

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.34

din 1 02 2007

privind: modificarea și completarea art. 1 din HCL nr.444/30 10 2003 privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.98/2003.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 972/12 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 38 alin. 1 și alin.2, lit.”c”, alin 5, lit.”b” și „c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 444/3010 2003 în sensul schimbării regimului de înălțime din P în P+1E.

Prețul concesiunii pe metru pătrat pentru suprafața de 11,7 mp, va fi cel din contractul de concesiune nr.19/24 11 2003.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei