Hotărârea nr. 339/2007

Finantarea de la bugetul local a Clubului Sportiv UNIVERSITATEA

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.339 din 5 07 2007

privind: finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv UNIVERSITATEA

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.58 212/26 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.69 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000,(actualizata pana la data de 13 mai 2006*);

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv UNIVERSITATEA.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere, care se va încheia între Clubul Sportiv UNIVERSITATEA și Consiliul Local al municipiului Galați, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr.339/5 07 2007

CONTRACT DE ASOCIERE Nr. __________ / _________

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Consiliul local al municipiului Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent 24590220, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

 • 1.2. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA Galați, cu sediul în municipiul Galați,

str. ________________ bl. ____ap. ___ cod fiscal 7892292, cont nr.

RO36TREZ3065009XXX000270, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Presedinte - Mandache Ion.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr. ______/ __________privind asocierea Consiliului Local al

municipiului Galați cu CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA Galați.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea și dezvoltarea activității sportive în municipiu, prin susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de catre CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA Galați.

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanta din suma repartizata sunt prevazute in anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară pentru anul 2007 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 23.000 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.59.

 • 3.4. Platile se vor face in transe in functie de disponibil.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12. 2007.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Consiliul Local al municipiului Galați:

 • 5.1.1. Consiliul Local al municipiului Galați se obligă participe in calitate de coorgonazator la actiunea sportiva a structurii beneficiare, prin finantare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Consiliul Local al municipiului Galați va vira sumele stabilite în contul ____________________________________ prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Consiliului Local al municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA Galați:

5.2.1 CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA Galați se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevazuta la art. 3.2 exclusiv pentru finantarea actiunilor sportive stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze actiunile prevazute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuarii platii de catre Consiliul Local Galati , constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).

Art. 6 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Consiliul Local al municipiului Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizeaza actiunea la care structura sportiva s-a obligat prin prezentul contract;

 • - dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 7 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 7.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Ari. 8 - FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 8.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Ari. 9 - CLAUZE SPECIALE

 • 9.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 9.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 9.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul Local al municipiului Galați către CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA Galați, respectiv realizarea actiunilor propuse pentru anul 2007, va fi controlat de către Directia Economica si de catre persoana desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Galati.

Ari. 10 - DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

10.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în

2 exemplare de valoare juridică egală .


CONSILIUL LOCAL AL


CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA


MUNICIPIULUI GALAȚI


GALATI


PRIM AR

Ing. Dumitru Nicolae


PRESEDINTE

Mandache Ion


Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Viorel Tarbuc


Președinte de ședință Motea Laurențiu