Hotărârea nr. 330/2007

Alocarea unor sume de la bugetul local in scopul continuarii lucrarilor de construire si consolidare a Bisericii "Pogorarea Duhului Sfant"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 330

din 5 07 2007

privind alocarea unor sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de

construire și consolidare a Bisericii “ Pogorârea Duhului Sfânt”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.58 214/26 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 3, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobată de Legea nr.125/2002;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit. „d”, alin.6, lit.”a”, pct.19c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 50 000 lei în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a Bisericii “ Pogorârea Duhului Sfânt”, de la cap.67 02, “Cultură, recreere și religie”, Titlul 59 - Alte cheltuieli.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei