Hotărârea nr. 312/2007

Sustinerea financiar a domnului Cojocaru Mihail, in anul 2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.312 din 5 07 2007

privind: susținerea financiară a domnului Cojocaru Mihail, în anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 514/3 07 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a culturii scrise;

Având în vedere prevederile HCL nr.308/5 07 2007 privind prelungirea termenului de depunere a documentațiilor pentru susținerea financiară a culturii scrise în anul 2007;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1,alin. 2, lit.”d”, alin. 6, lit.”a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă susținerea financiară a domnului Cojocaru Mihail pentru editarea volumului de studii istorice “Probleme de istorie contemporana a Romaniei”, în sumă de 3 000 lei, pe anul 2007.

Art.2 - Se aprobă încheierea contractului între Consiliul local al municipiului Galați și domnul Cojocaru Mihail, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.312/5 07 2007

CONTRACT

Pentru acordarea de sprijin financiar pentru editarea unor publicatii cu caracter literar - artistic sau tehnico - stiintific conform Legii nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

COJOCARU MIHAIL cu domiciliul în Galați, str. _________ nr. __, ____ seria GL nr.

______, CNP _____________, s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Consiliul Local Galati acorda sprijin financiar pe durata incheierii contractului in suma de 3.000 lei de la bugetul local solicitantului Cojocaru Mihail pentru sustinerea aparitiei volumului de studii istorice “Probleme de istorie contemporana a Romaniei”, reprezentand costurile de editare.

(2) Lucrarea va respecta prevederile art. 2 si art. 3 din Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul intra in vigoare la data semnării si înregistrării lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2006.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile solicitantului

Art. 3. solicitantul se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea costurilor de editare a cartii prevazute in programul prezentat;

  • b. sa puna la dispozitia Consiliului Local Galati un numar de 50 de exemplare din volumul de studii istorice “Probleme de istorie contemporana a Romaniei” in mod gratuit.

  • c. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local la serviciul de specialitate din cadrul Directiei Economice.

  • d. Sa prezinte odata cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care sa cuprinda activitatile desfasurate in perioada respectiva, raport care va fi vizat de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Administratie Publica Locala.

Sectiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa achite valoarea inscrisa in documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, in limita sumei acordate ca sprijin financiar de la bugetul local pentru aparitia volumului de studii istorice “Probleme de istorie contemporana a Romaniei”

Art. 5. (1) Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr.

, deschis la al

solicitantului.

(2) Platile se vor face in baza :

- decontului financiar verificat de reprezentantii Directiei Economice

- raportului de activitate vizat de catre reprezentantii Directiei Administratie Publica Locala.

(3) Neprezentatrea acestor documente, cumulativ, sau neavizarea lor de catre persoanele responsabile din cadrul Primariei Municipiului Galati, atrage neefectuarea platii respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care solicitantul nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galați isi rezerva dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificand solicitantului anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca solicitantul nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:                              COJOCARUMIHAI

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

Sef Serviciu Comunicare                    Președinte de ședință

Luminita Alexandru                       Motea Laurențiu