Hotărârea nr. 310/2007

Sustinerea financiara a Liceului Pedagogic "Costache Negri" in anul 2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.310 din 5 07 2007

privind: susținerea financiară a Liceului Pedagogic „Costache Negri” în anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 514/3 07 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a culturii scrise;

Având în vedere prevederile HCL nr.308/5 07 2007 privind prelungirea termenului de depunere a documentațiilor pentru susținerea financiară a culturii scrise în anul 2007;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1,alin. 2, lit.”d”, alin. 6, lit.”a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă susținerea financiară a Liceului Pedagogic „Costache Negri” pentru editarea revistei “ARCADE”, în sumă de 1000 lei, pe anul 2007..

Art.2 - Se aprobă încheierea contractului între Consiliul local al municipiului Galați și Liceul Pedagogic “Costache Negri”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.310/5 07 2007

CONTRACT

Pentru acordarea de sprijin financiar pentru editarea unor publicatii cu

caracter literar - artistic sau tehnico - stiintific conform Legii nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

LICEUL PEDAGOGIC “COSTACHE NEGRI” cu sediul în Galați, str. Brailei nr. ____________, , reprezentată prin Director - _______________.

s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Consiliul Local Galati acorda sprijin financiar pe durata incheierii contractului in suma de 1.000 lei de la bugetul local Liceului Pedagogic “Costache Negri” pentru sustinerea aparitiei revistei “Arcade”, reprezentand costurile de editare.

(2) Lucrarea va respecta prevederile art. 2 si art. 3 din Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2007.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Liceului Pedagogic “Costache Negri”

Art. 3. Liceul Pedagogic “Costache Negri” se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru acoperirea costurilor de editare a unei reviste cu caracter literar-artistic;

  • b. sa puna la dispozitia Consiliului Local Galati un numar de 50 de exemplare din fiecare numar al revistei “Arcade” in mod gratuit.

  • c. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • d. Sa reflecte obiectiv si sa informeze corect cetatenii asupra tuturor aspectelor vietii.

  • e. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • f. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • g. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local la serviciul de specialitate din cadrul Directiei Economice.

  • h. Sa prezinte odata cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care sa cuprinda activitatile desfasurate in perioada respectiva, raport care va fi vizat de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Administratie Publica Locala.

Secțiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galați are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligația sa achite lunar / trimestrial valoarea inscrisa in documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, in limita sumei acordate ca sprijin financiar de la bugetul local pentru aparitia revistei “Arcade”.

Art. 5. (1) Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. ________________________, deschis la _________________________ al Liceului Pedagogic “Costache Negri”

(2) Platile se vor face in baza :

- decontului financiar verificat de reprezentantii Directiei Economice

- raportului de activitate vizat de catre reprezentantii Directiei Administratie Publica Locala.

(3) Neprezentatrea acestor documente, cumulativ, sau neavizarea lor de catre persoanele responsabile din cadrul Primariei Municipiului Galati, atrage neefectuarea platii respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care Liceul Pedagogic "Costache Negri” nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galați isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand Liceului Pedagogic "Costache Negri” anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca Liceul Pedagogic "Costache Negri” nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:                             Liceul Pedagogic “Costache Negri”

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,               DIRECTOR

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

Sef Serviciu Comunicare

Luminita Alexandru

Președinte de ședință

Motea Laurențiu