Hotărârea nr. 309/2007

Sustinerea financiara a Fundatiei Culturale "ANTARES" in anul 2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.309 din 5 07 2007

privind: susținerea financiară a Fundației Culturale „ANTARES” în anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 514/3 07 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.150/20 04 2006 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a culturii scrise;

Având în vedere prevederile HCL nr.308/5 07 2007 privind prelungirea termenului de depunere a documentațiilor pentru susținerea financiară a culturii scrise în anul 2007;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1,alin. 2, lit.”d”, alin. 6, lit.”a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă susținerea financiară a Fundației Culturale „ANTARES” pentru editarea revistei de cultură “ANTARES”, în sumă de 4200 lei, pe anul 2007..

Art.2 - Se aprobă încheierea contractului între Consiliul local al municipiului Galați și Fundația Culturală “ANTARES”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr.309/5 07 2007

CONTRACT

Pentru acordarea de sprijin financiar pentru editarea unor publicatii cu caracter literar - artistic sau tehnico - stiintific conform Legii nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Fundatia de Cultura “ANTARES” cu sediul în Galați, str. ____________________,

reprezentată prin dl. Antoniu s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Consiliul Local Galati acorda sprijin financiar pe durata incheierii contractului in suma de 4.200 lei de la bugetul local Fundatia de Cultura “ANTARES” pentru sustinerea aparitiei revistei de cultura “ANTARES”, reprezentand costurile de editare.

(2) Lucrarea va respecta prevederile art. 2 si art. 3 din Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.12.2007.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Fundației de Cultura “ANTARES”

Art. 3. Fundatia de Cultura “ANTARES” se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordața de la bugețul local exclusiv pențru acoperirea cosțurilor de edițare a unei revisțe cu caracțer lițerar-arțisțic;

  • b. sa puna la dispoziția Consiliului Local Galați un numar de 50 de exemplare din fiecare numar al revisței “ANTARES” in mod grațuiț.

  • c. Sa sprijine culțura, ca facțor sțrațegic al dezvolțarii si ațribuț esențial al idențițații naționale.

  • d. Sa reflecțe obiecțiv si sa informeze corecț cețațenii asupra țuțuror aspecțelor vieții.

  • e. Sa promoveze si sa incurajeze liberțațea de exprimare si de afirmare a diversițații culțurale a municipiului Galați, pluralismul culțural si dialogul ințerculțural, ca valori esențiale ale unei sociețați deschise, democrațice.

  • f. Sa ținda in permanența, cu profesionalism si seriozițațe, spre perfecționarea modului de informare al cețațenilor asupra culțurii si arțelor din municipiul Galați.

  • g. Sa prezințe documențele legale de jusțificare a chelțuielilor efecțuațe in vederea deconțarii acesțora, in limița sumei alocațe de la bugețul local la serviciul de specialițațe din cadrul Direcției Economice.

  • h. Sa prezințe odața cu deconțul jusțificațiv financiar, un raporț de acțivițațe, care sa cuprinda acțivițațile desfasurațe in perioada respecțiva, raporț care va fi vizaț de cațre serviciul de specialițațe din cadrul Direcției Adminisțrație Publica Locala.

Secțiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galați

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa achite lunar / trimestrial valoarea inscrisa in documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, in limita sumei acordate ca sprijin financiar de la bugetul local pentru aparitia revistei “ANTARES”.

Art. 5. (1) Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. ________________________, deschis la _________________________ al Fundatiei de Cultura “ANTARES”.

(2) Platile se vor face in baza :

- decontului financiar verificat de reprezentantii Directiei Economice

- raportului de activitate vizat de catre reprezentantii Directiei Administratie Publica Locala.

(3) Neprezentatrea acestor documente, cumulativ, sau neavizarea lor de catre persoanele responsabile din cadrul Primariei Municipiului Galati, atrage neefectuarea platii respective.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care Fundația de Cultura “ANTARES” nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galați isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand Fundatia de Cultura “ANTARES” anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca Fundatia de Cultura “ANTARES” nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astă zi, __________ în 2(două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.


Consiliul Local Galați:

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae


Fundatia de Cultura “ANTARES”


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina


DIRECTOR


DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica


AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

Sef Serviciu Comunicare

Luminita Alexandru


Președinte de ședință

Motea Laurențiu