Hotărârea nr. 308/2007

Prelungirea termenului de depunere a documentatiilor pentru sustinerea financiara a culturii scrise in anul 2007

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.308 din 5 07 2007

privind: prelungirea termenului de depunere a documentațiilor pentru susținerea financiară a culturii scrise în anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 518/3 07 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă prelungirea termenului de depunere a documentațiilor pentru susținerea financiară a culturii scrise în anul 2007, până la data de 30 06 2007.

Art.2 -Cap.IV, pct.1 din Regulamentul privind finanțarea de la bugetul local a culturii scrise, aprobat prin HCL nr.150/20 04 2006 se modifică corespunzător.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei