Hotărârea nr. 307/2007

Modificarea si completarea HCL nr.304/14.04.2005 privind aprobarea infiintarii Agentiei de Servicii Sociale Comunitare Alternativa in cadrul Centrului Medico-Social Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.307 din 5 07 2007

privind modificarea și completarea HCL nr.304/14 04 2005 privind aprobarea înființării

Agenției de Servicii Sociale Comunitare Alternativa în cadrul Centrului Medico - Social Galați, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 192/3 07 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 43 728/17 05 2007 a Centrului medico - social Galați;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art.7 alin.1 și 2 din Regulamentul de organizare și Funcționare al Agenției de Servicii Sociale Comunitare Alternativa, prevăzut în anexa I la HCL nr.304/14 04 2005, astfel:

“(1) Persoanele fără venituri sau cu venituri lunare până la nivelul salariului minim brut pe țară/membru de familie beneficiază de serviciile Agenției în mod gratuit, în urma evaluării nevoilor .

(2) Persoanele care înregistrează venituri mai mari decât salariul minim brut pe țară/membru de familie pot beneficia de serviciile Agenției contra cost”.

Art. 2 - Se aprobă modificarea și completarea organigramei și statului de funcții, prevăzute în anexele II și III din HCL nr.304/14 04 2005, prin suplimentarea cu 4 posturi îngrijitoare la domiciliu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Motea Laurențiu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.307/5 07 2007

STAT DE FUNCȚII

Poziție în stat de funcție

Denumirea funcției

Studii solicitate

Posturi solicitate

9

Îngrijitor la domiciliu

SM+atestat

4

Președinte de ședință

Motea Laurențiu