Hotărârea nr. 306/2007

Aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de transport public local de calatori de catre SC TRANSURB SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.306 din 5 07 2007

privind: aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului

public de transport public local de călători de către SC TRANSURB SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.57 968/26 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.43, alin.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă taxele și tarifele practicate de către SC TRANSURB SA Galați, pentru realizarea de servicii conexe serviciului de transport public local de călători în municipiul Galați, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă scutirea de la plata taxelor datorate pentru eliberarea avizelor sau acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru obiectivele de investiții de utilitate publică finanțate de la bugetul local.

Art.3 - În cazul în care pentru realizarea serviciilor conexe sunt utilizate bunuri concesionate sau date în folosință gratuită SC TRANSURB SA datorează o cotă de 50% din sumele încasate prin practicarea tarifelor aprobate de Consiliul Local. Sumele se virează la bugetul local până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, operatorul prezentând trimestrial la Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Galați situația sumelor încasate și a sumelor virate la bugetul local;

Art.4 - Taxele și tarifele prezentate în anexă se vor indexa anual cu indicele de inflație comunicat de INS.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R Grigore Matei

Taxe/tarife           de către SC TRANSURB SA Galați pentru realizarea de servicii conexe serviciului de transport public local de călători în municipiul GalațiNr. crt.

Denumire activitate

Taxe/tarife actuale

Taxe/Tarife

Hot.CA de aprobare

UM.

Valoare

0

1

2

3

4

5

1

Curse ocazionale efectuate cu autobuzele, pentru transport persoane:

- pentru distanțe < 50km

7/ 29.03.2007

lei/oră (fără TVA).

54

54

- pentru distanțe > 50km

lei/km (fără TVA).

lei/km realizat în luna anterioară

lei/km realizat în luna anterioară

- transport intern și internațional pentru perioade > 24h

lei (fără TVA).

deviz cheltuieli

deviz cheltuieli

2

închirierea stâlpilor de susținerea cablului TV:

-de la 1 la 299 stâlpi

12/27.10.2005

EURO/stâlp/lună (fără TVA).

7

7

-de la 300 la 399 stâlpi

EURO/stâlp/lună (fără TVA).

6

6

-peste 400 stâlpi

EURO/stâlp/lună (fără TVA).

5

5

\ ș ■,

Taxa parcare pentru diverse autovehicule pe platforma din str. Magistrala CSG nr.2 :

|TIR(cap tracta r+semiremorcă)capacitate > 7 to

1/30.01.2006

lei/lună (TVA inclus).

300

300

■ș                                                                                                             ■           '         ---:

Jautobuze, autocare, autocamioane(capac.<10to),autobasculante(16to), Semiremorci TIR, microbuze

lei/lună (TVA inclus).

200

200

-autoturisme

lei/lună (TVA inclus).

50

50

-containere de depozitarea materialelor vehicule

lei/lună (TVA inclus).

100

100

-autoturisme

leî/zi (TVA inclus).

3

3

-celelalte tipuri de vehicule

lei/zi (TVA inclus).

12

12

=   4

Taxa de avizare pentru efectuarea de lucrări de subtraversare a infrastructurii căi de rulare și supratraversarea firului de contact

14/24.11.2006

lei (TVA inclus).

55

55

5

Punerea la dispoziție a spațiului de pe mijloacele de transport, în vederea inscripționării de reclame publicitare:

-autobuz UDM

11/27.10.2005

EURO/lună/vehicul(fără TVA).

100

100

-midibuz și autobuz COBRA

EU RO/lună/veh icul (fără TVA).

200

200

-tramvai

EURO/lună/vehicul(fără TVA).

60

60

6

Punerea la dispoziție a stâlpilor ptr.ancorare bannere și expunere de panouri publicitare:

-ban ere

2/28.02.20051

EURO/stâlp/lună (fără TVA).

12

12

-panouri

EURO/stâlp/lună (fără TVA).

3

3

7

Taxa de neutalizarea reclamelor de publicitate

2/01.02.2007

EURO/vehicul (TVA inclus).

200

200