Hotărârea nr. 305/2007

Aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de salubrizare de catre SC ECOSAL PREST SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.305 din 5 07 2007

privind: aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de salubrizare de către SC ECOSAL PREST SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.57 966/26 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.43, alin.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă taxele și tarifele practicate de către SC ECOSAL PREST SA Galați, pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de salubrizare în municipiul Galați, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Se aprobă scutirea de la plata taxelor datorate pentru eliberarea avizelor sau acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru obiectivele de investiții de utilitate publică finanțate de la bugetul local.

Art.3- În cazul în care pentru realizarea serviciilor conexe sunt utilizate bunuri concesionate sau date în folosință gratuită SC ECOSAL PREST SA datorează o cotă de 50% din sumele încasate prin practicarea tarifelor aprobate de Consiliul Local. Sumele se virează la bugetul local până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, operatorul prezentând trimestrial la Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Galați situația sumelor încasate și a sumelor virate la bugetul local;

Art.4 - Taxele și tarifele prezentate în anexă se vor indexa anual cu indicele de inflație comunicat de INS.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R Grigore Matei