Hotărârea nr. 303/2007

Aprobarea taxelor si tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de catre SC APA CANAL SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.303 din 5 07 2007

privind: aprobarea taxelor și tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului

public de alimentare cu apă și canalizare de către SC APA CANAL SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.57 972/26 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.43, alin.8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă taxele și tarifele practicate de către SC APA CANAL SA Galați, pentru realizarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Galați, pentru 3 luni, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă scutirea de la plata taxelor datorate pentru eliberarea avizelor sau acordurilor necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru obiectivele de investiții de utilitate publică finanțate de la bugetul local.

Art.3 - în cazul în care pentru realizarea serviciilor conexe sunt utilizate bunuri concesionate sau date în folosință gratuită SC APA CANAL SA datorează o cotă de 50% din sumele încasate prin practicarea tarifelor aprobate de Consiliul Local. Sumele se virează la bugetul local până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, operatorul prezentând trimestrial la Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Galați situația sumelor încasate și a sumelor virate la bugetul local.

Art.4 - Taxele și tarifele prezentate în anexă se vor indexa anual cu indicele de inflație comunicat de INS.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Motea Laurențiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei