Hotărârea nr. 301/2007

Revocarea HCL nr.130/26.04.2007 referitor la aprobarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.301

din 3 07 2007

privind revocarea HCL nr.130/26 04 2007 referitor la aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Bugeag Gheorghe - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 520/3 07 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizată:

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se revocă HCL nr.130/26 04 2007..

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei