Hotărârea nr. 3/2007

Stabilirea obligatiei de plata cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care detin terenuri proprietatea municipiului Galati si le utilizeaza in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, pentru anul 2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 3 din 1 02 2007

privind: stabilirea obligației de plată cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care dețin terenuri proprietatea municipiului Galați și le utilizează în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3754/16 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.” a” și „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -(1) Se aprobă pentru contribuabilii ce dețin terenuri a căror natură juridică nu a fost încă reglementată, în anul fiscal 2007, o chirie lunară de 4,57 lei/mp.

(2) Pentru contribuabilii care au depus până la data de 31.12.2006 cereri de cumpărare sau concesionare a terenurilor respective, chiria lunară este de 1 leu/mp. Această chirie se aplică și în cazul persoanelor care depun cereri de cumpărare sau concesionare a terenurilor în cursul anului, începând cu luna următoare înregistrării cererii.

(3) Chiriile aprobate la alin. și 2 se achită până la data depunerii complete a actelor de cumpărare confirmate de serviciu de specialitate.

Art.2 - Se aprobă amânarea la plată a chiriei datorate de persoanele juridice aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați, până la data de 15.09.2007, cu obligația depunerii până la această dată, la Direcția Gestiunea Patrimoniului a documentației topografice cadastrale avizate de Oficiul Județean de Cadastru. În caz contrar contribuabilii în cauză vor datora chiria la nivelul de 4,57 lei/mp/lună, inclusiv majorările de întârziere aferente.

Art.3 - Instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și organizațiile care îndeplinesc condițiile legale pentru atribuirea terenurilor în folosință gratuită, au obligația să prezinte la Direcția Gestiunea Patrimoniului documentația necesară pentru promovarea hotărârii de atribuire și încheierea contractului prevăzut în anexă.

Art.4 - Sunt exceptate de la plata chiriei societățile cooperative constituite conform Legii nr.1/2005, până la data transmiterii terenurilor de către Consiliul Local sub una din formele prevăzute de legislația în vigoare.

Art.5 - Toți contribuabilii care dețin terenuri în folosință sunt obligați să depună documentația cadastrală pentru terenul în folosință și pentru construcțiile aferente precum și alte acte în susținere.

Art.6 - Plata chiriei se face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie. Pentru neplata la termenele scadente se percep majorări de întârziere calculate conform prevederilor legale în vigoare.

Art.7 - Contribuabilii care fac obiectul prezentei hotărâri sunt obligați ca până la data de 31.12.2007 să clarifice situația juridică a terenurilor pe care le dețin. Pentru contribuabilii care nu au obținut până la această dată certificatul de atestare a dreptului de proprietate a terenurilor în folosință sau care nu au concesionat ori cumpărat terenurile respective, se vor lua măsuri pentru valorificarea terenurilor conform prevederilor legale în vigoare.

Art.8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.9- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

Anexa

La HCL nr.3/1 02 2007

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

I. PĂRȚILE

Municipiul Galați în calitate de PROPRIETAR și Consiliul Local Galați cu sediul în Galați, strada Domnească, nr. 38, în calitate de administrator, reprezentați de Primar, ing. Dumitru Nicolae

și _____________________________cu sediul în Galați, strada ____________în calitate de TITULAR AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, reprezentată de __________________, au convenit asupra încheierii prezentului contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl constituie atribuirea în folosință gratuită, a terenului situat în Galați, str. _______________ în conformitate cu prevederile Hotărârii

Consiliului Local nr._________________asociatiilor si fundatiilor care au ca obiect de

activitate utilitatea publica .

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, în vederea desfășurării activităților care se desfasoara in domenii de interes public general sau al unor colectivitati.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3. Obligațiile proprietarului

  • 3.1. Să predea titularului dreptului de folosință gratuită în baza unui proces-verbal de predare-primire, terenul Asociatiei __________________pe care este realizata

contructia in care aceasta își desfășoară activitatea. Procesul-verbal menționat face parte integrantă din prezentul contract.

  • 3.2. Să nu facă nimic de natură a stânjeni activitatea specifică a titularului dreptului de folosință gratuită.

Art.4. Obligațiile titularului dreptului de folosință gratuită.

  • 4.1. Să preia de la proprietar, pe bază de proces-verbal, terenul pe care este realizata

constructia in care isi desfasoara activitatea Asociatia _____________ situat în Galați,

str. ______________________

  • 4.2. Să nu schimbe destinația spațiului, decât în condițiile legii , schimbarea destinatiei spatiului in care isi desfasoara activitatea atrage incetarea de drept a contractului .

V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.5. Drepturile proprietarului:

  • 5.1. Exercită dreptul de dispoziție, în condițiile legii,asupra terenului prevăzut la art.1.

Art. 6 Drepturile titularului dreptului de folosință gratuită

  • 6.1. Posedă și folosește terenul atribuit în folosință gratuită potrivit destinației sale.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. Pact comisoriu de grad IV. Contractul poate înceta deplin drept ca urmare a revocării de către proprietar a dreptului de folosință, în cazul în care titularul dreptului de folosință nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract, fără a mai fi necesară o prealabilă înștiințare și fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VII. FORȚA MAJORĂ

Art.8. Forța majoră invocată cu respectarea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

VIII. LITIGII

Art.9. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.

Art.10. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.11. În litigiile privitoare la dreptul de folosință gratuită, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

Art.12. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de folosință gratuită are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. În litigiile cu terții, referitoare la dreptul de proprietate, titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a arăta instanței cine este titularul dreptului

de proprietate. Titularul dreptului de folosință gratuită răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de folosință gratuită.

Art.13. Prezentul contract poate fi modificat și completat prin act adițional, însușit de ambele părți.

Art.14. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

PROPRIETAR              TITULAR AL DREPTULUI

DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

CONSILIUL LOCAL GALAȚI        ASOCIATIA___

P R I M A R,                                Președinte de ședință

Ing. Dumitru Nicolae                     Gogoncea Gabriel Camel

Director Direcția Economică,

Ec. Doina Stamate

Director

Direcția Gestiunea Patrimoniului,

Ing. Mariana Adăscăliței

Șef Serviciu Contencios Juridic,

C.j. Tincuța Pătruță