Hotărârea nr. 29/2007

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Ghecet nr. 10

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.29 din 1 02 2007

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Ghecet nr. 10

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2656/15 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” și art.17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata pana la data de 16 10 2006, coroborat cu prevederile cap. III, pct.3,lit.”c” din HCL nr.350/2006 ;

Având în vedere prevederile HCL nr.105/1 04 1999 privind aprobarea modului de calcul a prețului de concesiune pentru terenuri;

Având în vedere prevederile art. 38 alin. 1 și alin.2, lit.”c”, alin 5, lit.”b” și „c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 *1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Ghecet nr. 10, în suprafață de 90,76 mp, în vederea realizării unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, pe o durată de 49 ani, domnului Neagu Gabriel, conform documentației anexate.

Art. 2- Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei