Hotărârea nr. 263/2007

Modificarea anexei la HCL nr.108/27.03.2007 referitor la incetarea de drept a contractelor de inchiriere pentru apartamentele din blocurile A.N.L. neocupate pana in prezent

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 263

din 14 06 2007

privind modificarea anexei la HCL nr.108/27 03 2007 referitor la încetarea de drept a contractelor de închiriere pentru apartamentele din blocurile A.N.L. neocupate până în prezent

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42 908/15 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.24 din Legea nr.114/1996 privind locuintele, actualizata pana la data de 30 iunie 2006*, republicata;

Având în vedere prevederile art.12 din OUG nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte;

Având în vedere prevederile art.32 din HG nr. 1.275 din 7 decembrie 2000

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996;

Având în vedere clauzele contractuale, cap.VII- Încetarea contractului, art.1, 2, 3 b);

Având în vedere prevederile OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala actualizata pana la data de 1 ianuarie 2007*, republicata;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.942, 943,1420,1429, 1431,1439 din Codul Civil;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprob ă modificarea anexei la HCL nr.108/27 03 2007, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA I

La HCL nr.263/14 06 2007

Contracte de închiriere pentru apartamentele din blocurile A.N.L. neocupate, încetate de drept

  • 1. Lungu Alina - bloc L3, ap.16, Micro I3b-contr. nr.7012/24.01.2005

  • 2. Streșină Florina - bloc L3, ap. 6, Microi3b-contr. 54624/08.06.2004

  • 3. Cucoș Doliana - bloc L2, ap.13, Micro13b, contr.54648/08.06.2004

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu