Hotărârea nr. 260/2007

Revocarea HCL nr.288/27.07.2006 si HCL nr.581/23.11.2006, precum si schimbarea destinatiei SC 49, SC 90, SC 104, PT 50 in remiza mijloace de interventie pentru protectia civila

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.260 din 14 06 2007

privind: revocarea HCL nr.288/27 07 2006 și HCL nr.581/2311 2006, precum și schimbarea destinației SC 49, SC 90, SC 104, PT 50 în remiză mijloace de intervenție pentru protecția civilă

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.45 188/22 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se revocă HCL nr.288/27 07 2006 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiilor disponibile în incinta SC 2, SC 49, PT50, SC 90, SC7, SC 104, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Ieremia Grigorescu” Galați și HCL nr.581/23 11 2006 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.288/27 07 2006 referitor la atribuirea în folosință gratuită a spațiilor disponibile în incinta SC 2, SC 49, PT50, SC 90, SC7, SC 104, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Ieremia Grigorescu” Galați.

Art.2 - Se aprobă schimbarea destinației spațiilor menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din puncte termice în remiză mijloace de intervenție pentru protecția civilă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.260/14 06 2007

SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚII

Nr. crt.

PT/SC

SECTOR

Supr. Utilă

(m.p.)

S. curte

(m.p.)

2

SC 49

Micro 21

55

3

SC 50

Micro 14

144

338,94

4

SC 90

Micro 14

106

5

SC 104

Micro 39

89

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu