Hotărârea nr. 259/2007

Trecerea spatiului situat in Galati, cartier Mazepa I, statie centrala termic? SC13F, din concesiunea SC APATERM SA in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, precum si schimbarea destinatiei acesteia in spatiu cu alta destinatie

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.259 din 14 06 2007

privind: trecerea spațiului situat în Galați, cartier Mazepa I, stație centrală termică SC13F, din concesiunea SC APATERM SA în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, precum și schimbarea destinației acesteia în spațiu cu altă destinație

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.39 798/8 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2 lit.c, art.5 lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea spațiului situat în Galați, cartier Mazepa I, stație centrală termică SC13F,dezafectată, din concesiunea SC APATERM SA în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Se aprobă schimbarea destinației spațiului din punct termic în spațiu cu altă destinație.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei