Hotărârea nr. 257/2007

Modificarea art.1 din HCL nr.150/17.03.2005 in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 1 an, pana la data de 1.12.2008

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.257

din 14 06 2007

privind modificarea art.1 din HCL nr.150/17 03 2005 în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 1 an, până la data de 1 12 2008

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 932/28 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 și art.115, alin.1, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.150/17 03 2005 în sensul prelungirii duratei de concesionare cu 1 an, până la data de 1 12 2008.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei