Hotărârea nr. 256/2007

Acceptul trecerii imobilului situat in Galati, str. Mihai Bravu nr.32 avand suprafata construita de 255 mp si a terenului aferent din patrimoniul CNCF "CFR" SA in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.256 din 14 06 2007

privind acceptul trecerii imobilului situat în Galați, str. Mihai Bravu nr.32 având suprafața construită de 255 mp și a terenului aferent din patrimoniul CNCF “CFR “ SA în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 990/12 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se acceptă trecerea imobilului situat în Galați, str. Mihai Bravu nr.32 având suprafața construită de 255 mp și a terenului aferent din patrimoniul CNCF “CFR “ SA în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați

Imobilul este identificat în planul de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Instituției Prefectului Județului Galați în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei