Hotărârea nr. 252/2007

Trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Scolii Gimnaziale nr.3 a salii de sport situate in Galati, b-dul Dunarea nr.60, a dotarilor corespunz?toare si a terenului aferent

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.252 din 14 06 2007

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Școlii Gimnaziale nr.3 a sălii de sport situate în Galați, b-dul Dunărea nr.60, a dotărilor corespunzătoare și a terenului aferent

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 386/11 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2 lit.”c” , alin.5, lit.”a” și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Școlii Gimnaziale nr.3 a sălii de sport situate în Galați, b-dul Dunărea nr.60, a dotărilor corespunzătoare și a terenului aferent.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei