Hotărârea nr. 251/2007

Acceptul trecerii imobilului 2066 - Unitatea militara Marina, U.M. 02130 - Cazarma 765, situat in Galati, str. Savinesti nr.2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in domeniul public al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.251 din 14 06 2007

privind acceptul trecerii imobilului 2066 - Unitatea militară Marină, U.M. 02130 -Cazarma 765, situat în Galați, str. Săvinești nr.2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 382/11 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se acceptă trecerea imobilului 2066 - Unitatea militară Marină, U.M. 02130 - Cazarma 765, situat în Galați, str. Săvinești nr.2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Instituției Prefectului Județului Galați în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei