Hotărârea nr. 250/2007

Inchirierea prin licitatie publica, a unui teren agricol - proprietatea publica a municipiului Galati - in suprafata de 600 ha, situat in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila, pe o durata de 5 ani, incepand cu 1.10.2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 250 din 14 06 2007

privind închirierea prin licitație publică, a unui teren agricol - proprietatea publică a municipiului Galați - în suprafață de 600 ha, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, pe o durată de 5 ani , începând cu 1 10 2007

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.53 020/12 06 2007;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit. “c” și alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă închirierea prin licitație publică, a unui teren agricol -proprietatea publică a municipiului Galați - în suprafață de 600 ha, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, pe o durată de 5 ani , începând cu 1 10 2007

Terenul este individualizat în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, individualizat în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA II La HCL nr.250/14 06 2007

CAIET DE SARCINI

Privind: închirierea prin licitație publică pe o perioadă de 5 ani a terenului în suprafață de 600,00 ha, proprietatea publică a municipiului Galați, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila

 • 1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

  • 1.1. Teren arabil, în suprafață de 600,00 ha situat in extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila

  • 1.2. Terenul este proprietate publică a municipiului Galati, în baza H.G. 512/23.05.2002.

  • 1.3. Scopul închirierii: agricol.

  • 1.4.  Terenul este irigat în totalitate; rețelele de irigație sunt proprietatea

S.C.”AGROZOOTEHNICA “ S.A. Brăila.

Ca urmare, chiriașul care va fi desemnat în urma licitației organizate, va avea obligația de a stabili, cu S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. Vădeni, relațiile juridice ce decurg din amplasarea, pe terenul închiriat, a instalațiilor de irigații

 • 2. DURATA ÎNCHIRIERII

2.1. Terenul se închiriază prin licitație publică pe o perioadă de 5 ani agricoli începând cu data de 01.10.2007, în conformitate cu art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale

 • 3. ELEMENTE DE PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

  • 3.1. Prețul de pornire a licitației propus este de 165 lei/ha/an. Stabilirea prețului s-a făcut prin indexarea prețului actual (chiriei) cu indicele de inflație estimat pentru anul 2007.

  • 3.2. Garanția de participare la licitație reprezintă 0,10 % din valoarea totală a chiriei terenului, pentru perioada 01.10.2007 - 30.09.2008, calculată corespunzător prețului minim de închiriere

 • 3.5. plata chiriei se va face în contul ......................................................................

  Deschis la


Trezoreria municipiului Galați, în...............tranșe, astfel:

 • - până la.....................%

 • - până la....................%

- până la......................%

 • 3.6. Pentru executarea cu întârziere a obligațiilor   de plată se percep penalități, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind executarea creanțelor bugetare

 • 3.7. Neplata chiriei în termen de 30 zile de la data limită de plată, conduce la rezilierea de drept a contractului

 • 3.8. Garanția de participare la licitație reprezintă 0,10 % din valoarea totală a chiriei terenului, calculată corespunzător prețului minim de închiriere

 • 3.8. După încheierea contractului de închiriere, în termen de 30 zile, câștigătorul licitației este obligat să prezinte scrisoarea de garanție bancară în echivalentul chiriei preliminate. Neprezentarea acesteia atrage după sine rezilierea de drept a contractului

 • 4. OBLIGATIILE CHIRIASULUI

  • 4.1. Pentru o exploatare rațională a solului trebuie respectate următoarele:

 • - măsurile precizate în ORDINUL comun al Ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 791/12.12.2006 și al Ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1381/20.12.2006 - pentru definirea bunelor condiții agricole și de mediu din România.

 • - standardele minime definite de așa numitele Bune Conditii de agricultura si de mediu (GAEC):

-Protejarea prin masuri adecvate a solului împotriva pierderilor prin eroziune

 • -  Menținerea conținutului materiei organice din sol prin practici adecvate

 • -  Menținerea structurii solului prin măsuri adecvate

 • -  Asigurarea unui nivel minim de întreținere si evitarea deteriorării habitatelor

 • 4.1. Este interzisa folosirea terenului drept GAJ in alte afaceri.

 • 4.3. Este interzisa subînchirierea terenului.

5. încetarea închirierii

 • 5.1. încetarea contractului prin retragere

 • 5.1.1. Închirierea se retrage si contractul încetează, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, in situatia in care chiriașul nu respecta obligațiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate.

 • 5.1.2. Chiriașul va putea rezilia contractul, numai după notificarea proprietarului asupra intenției sale, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

Rezilierea va opera pe deplin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, daca chiriașul nu își îndeplinește obligațiile in acest interval.

 • 5.1.3. Forța majora exonerează părțile de răspunderi in ceea ce privește îndeplinirea totala sau parțială a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea că prin forță majora se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil si inevitabil, care împiedică părțile sa-si execute integral sau parțial obligațiile.

 • 5.1.4. Apariția si încetarea cazului de forța majora se va comunica celeilalte părți in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata, cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente, in prezenta părților.

 • 5.2. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

 • 5.2.1. In cazul nerespectării clauzelor contractuale.

 • 5.2.2. In caz de necesitate, proprietarul are dreptul să rezilieze contractul de închiriere.

 • 5.2.3. La încetarea închirierii, chiriașul are obligația de a preda terenul închiriat liber de orice sarcina.

 • 6. CLAUZE SPECIALE

  • 6.1. Controlul respectării de către chiriaș a caietului de sarcini si a obligațiilor asumate se efectuează de către împuterniciții Consiliului Local al Municipiului Galati.

6.2. Printr-un ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere, se va modifica suprafața închiriată, în cazul în care se vor extinde lucrările de construcții locuințe în cartierul Siret.

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu