Hotărârea nr. 248/2007

Aprobarea lucrarilor de consolidare a blocului G4, Micro 19, str. Laminoristilor

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 248

din 14 06 2007

privind aprobarea lucrărilor de consolidare a blocului G4, Micro 19, str. Laminoriștilor

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.53 776/14 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.643/2004 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2004 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public;

Având în vedere prevederile HG nr.254/2005 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public;

Având în vedere prevederile OG nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente (actualizata pana la data de 18 mai 2006**);

Având în vedere prevederile HG nr.1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă execuția lucrărilor de consolidare a blocului G4, Micro 19, str. Laminoriștilor.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a fondurilor necesare pentru execuția lucrărilor de consolidare la blocul G4, Micro 19, str. Laminoriștilor.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei