Hotărârea nr. 247/2007

Asocierea intre Consiliul Local al municipiului Galati si Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public si Privat al Consiliului Judetului Galati in vederea infiintarii unei pepiniere de specii forestiere si material saditor dendrofloricol

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 247 din 14 06 2007

privind asocierea între Consiliul Local al municipiului Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Consiliului Județului Galați în vederea înființării unei pepiniere de specii forestiere și material săditor dendrofloricol

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53 946/14 06 2007;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.53 782/14 06 2007 a Consiliului Județului Brăila;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit. “e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2 lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1 - Se aprobă asocierea între Consiliul Local al municipiului Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Consiliului Județului Galați în vederea înființării unei pepiniere de specii forestiere și material săditor dendrofloricol, pe terenul în suprafață de 20,39275 ha, amplasat cadastral în Tarlalele 130,131 și 133/1, situat în incinta zonei Brateș.

Terenul este individualizat în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Contractul de asociere va fi supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Local al municipiului Galați.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei