Hotărârea nr. 246/2007

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din Galati si incadrarea acestuia ca institutie de spectacole de repertoriu

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.246

din 14 06 2007

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați și încadrarea acestuia ca instituție de spectacole de repertoriu

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 312/11 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, al in. 2 și art.8, al in. 2 din OG nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați , prevăzut în anexa , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Se aprobă încadrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” din Galați ca instituție de spectacole de repertoriu.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei