Hotărârea nr. 240/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 15mp reprezentand cota indiviza de 10%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, cartier Mazepa, str. Melodiei nr.18, bloc B4, scara 8, etaj 2, ap.76, SC DUTCH MARINE TRADING DESIGN SA ROMANIA, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.240 din 14 06 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 15 mp reprezentând cota indiviză de 10 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, cartier Mazepa, str. Melodiei nr.18, bloc B4, scara 8, etaj 2, ap.76, SC DUTCH MARINE TRADING DESIGN SA ROMANIA, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.47 062/28 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 15 mp reprezentând cota indiviză de 10 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, cartier Mazepa, str. Melodiei nr.18, bloc B4, scara 8, etaj 2, ap.76, SC DUTCH MARINE TRADING DESIGN SA ROMANIA, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 15 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC DUTCH MARINE TRADING DESIGN SA ROMANIA , bloc B4.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei