Hotărârea nr. 233/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 17,07mp reprezentand cota indiviza de 2,57%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, Micro 14, str. Siderurgistilor nr.34, bloc M2A, scara 1, parter, ap.1B, domnului Sandica Hristache si Cristina, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.233 din 14 06 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 17,07 mp reprezentând cota indiviză de 2,57 %, din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, Micro 14, str. Siderurgiștilor nr.34, bloc M2A, scara 1, parter, ap.1B, domnului Săndică Hristache și Cristina, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.36 898/26 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 17,07 mp reprezentând cota indiviză de 2,57 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, Micro 14, str. Siderurgiștilor nr.34, bloc M2A, scara 1, parter, ap.1B, domnului Săndică Hristache și Cristina, care îl deține în folosință

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 17.07 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către domnul Săndică Hristache și Cristina, bloc M2A.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei