Hotărârea nr. 231/2007

Vanzarea terenului in suprafata de 24,14mp reprezentand cota indiviza de 2.23%, din terenul aferent imobilului situat in municipiul Galati, cartier Micro 20, b-dul Dunarea nr.19, bloc A11, sc.2, parter, ap.21, SC PAPADOPOULOS SRL, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.231 din 14 06 2007

privind: vânzarea terenului în suprafață de 24,14 mp reprezentând cota indiviză de 2.23 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, cartier Micro 20, b-dul Dunărea nr.19, bloc A11, sc.2, parter, ap.21, SC PAPADOPOULOS SRL, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.51 888/11 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 24,14 mp reprezentând cota indiviză de 2.23 % , din terenul aferent imobilului situat în municipiul Galați, cartier Micro 20, b-dul Dunărea nr.19, bloc A11, sc.2, parter, ap.21, SC PAPADOPOULOS SRL, care îl deține înfolosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 24,14 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în folosință de către SC PAPADOPOULOS SRL, bloc A11.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 30 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei