Hotărârea nr. 228/2007

Constituirea compartimentului Unitatea municipala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice in cadrul Directiei Tehnice

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.228

din 14 06 2007

privind: constituirea compartimentului Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice în cadrul Direcției Tehnice

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.45 350/22 05 2007

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”a” , alin.3, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă constituirea compartimentului Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice în cadrul Direcției Tehnice.

Art.2 - HCL nr.360/14 09 2006 privind aprobarea statului de funcții și organigrama Primăriei municipiului Galați, se modifică corespunzător.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei