Hotărârea nr. 226/2007

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2007, a proprietarilor blocului C20, sc.I-III, Tiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 226 din 14 06 2007

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2007, a proprietarilor blocului C20, sc.I - III, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.51 872/11 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.286, alin.4 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, actualizată, aplicabilă incepand cu data de 3 aprilie 2007*;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2007, a proprietarilor blocului C20, sc.I - III, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei