Hotărârea nr. 225/2007

Imputernicirea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public" sa incheie contracte privind folosinta gratuita a Stadionului Dunarea si a Patinoarului si aprobarea tarifelor utilizate in incheierea contractelor de inchiriere/utilizare a celor doua baze sportive

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.225

din 14 06 2007

privind: împuternicirea Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public” să încheie contracte privind folosința gratuită a Stadionului Dunărea și a Patinoarului și aprobarea tarifelor utilizate în încheierea contractelor de închiriere/utilizare a celor două baze sportive

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 720/12 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului;

Având în vedere prevederile art.12, alin. 1-3 și art.17, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”c”, „d”, alin.5, lit.”a”, alin.6, lit.”a” pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- (1 )Se aprobă împuternicirea Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public” să încheie contracte privind folosința gratuită a Stadionului Dunărea și a Patinoarului Galați pentru cluburile sportive care desfășoară activități sportive curente (competiții, antrenamente) în municipiul Galați.

(2)Cheltuielile aferente acestor activitati sportive curente vor fi suportate din bugetul SPADP, iar in conformitate cu HCL nr. 28/1.02.2007 privind modificarea si completarea art. 11 si cap. IV al. 1 al Regulamentului de organizare si functionare a serviciului, aprobat prin anexa 2 din HCL nr. 150/2.11.2000 privind infiintarea Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public”, finantarea Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public” , respectiv a cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatilor sportive de mai sus, se face din venituri extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul local.

Art.2- (i)Se aprobă tarifele pentru utilizarea/închirierea Stadionului Dunărea și a Patinoarului Galați în alte scopuri decât desfășurarea activităților sportive curente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) In cazul in care inchirierea se face pentru desfasurarea de actiuni la care accesul se face pe baza de bilete, chiria este de 1% din veniturile incasate din vanzarea acestor bilete, dar nu mai putin decat tariful de baza prevăzut la alin.1

  • (3) S.P.A.D.P. va prezenta trimestrial Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Galati situatia privind inchirierea bazelor sportive si va vira la bugetul local 50% din diferenta dintre veniturile realizate din inchirierea bazelor sportive si cheltuielile de intretinere aferente.

Art.3 - Se revocă:

  • - HCL nr. 32/10.02.2005 privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Liceul cu Program Sportiv Galati;

  • - HCL nr. 33/10.02.2005 privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Clubul Sportiv Municipal Dunarea;

  • - HCL nr. 34/10.02.2005 privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati siClubul Sportiv Universitatea Galati;

- HCL nr. 35/10.02.2005 privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Clubul de Fotbal Otelul Galati;

- HCL nr. 36/10.02.2005 privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Fotbal Club Municipal Dunarea Galati;

- HCL nr. 37/10.02.2005 privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Clubul Sportiv Scolar Galati.

- HCL nr. 105/5.04.2001 privind incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Clubul Sportiv Municipal Dunarea;

- HCL nr. 187/5.09.2002 privind asocierea dintre Consiliul Local Galati si Hochei Club Ager - Dunarea Galati.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei

Anexa

la HCL nr.225/14 06 2007

CENTRALIZATOR TARIFE PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN PATINOARUL ARTIFICIAL ȘI STADIONUL DUNĂREA

-lei/ora

Nr. crt.

Tip activitate

Tarif

1

Activitatea pe gheață

346

2

Activitatea pe role

80

3

Activitatea de atletism

191

4

Activitatea de fotbal

208

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu