Hotărârea nr. 224/2007

Darea in folosinta gratuita a ambulantelor achizitionate de catre Consiliul Local Galati catre Asociatia SMURD

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.224

din 14 06 2007

privind darea în folosință gratuită a ambulanțelor achiziționate de către Consiliul

Local Galați către Asociația SMURD

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 868/12 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile OG nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing (actualizata pana la data de 12 august 2006*, republicată);

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” și “d”, alin.5, lit.”a”, alin.6 pct.3,8 și 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă darea în folosință gratuită a ambulanțelor achiziționate de către Consiliul Local Galați către Asociația SMURD, în baza contractului de atribuire în folosință gratuită, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

Anexa

La HCL nr.224/14 06 2007

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

I. PĂRȚILE

Consiliul Local Galați cu sediul în Galați, strada Domnească, nr. 38, în calitate de titular al dreptului de folosința, reprezentați de Primar, ing. Dumitru Nicolae

ASOCIATIA SMURD GALATI, cu sediul in Galati, str. Mihai Bravu nr. 36, în calitate de PRIMITOR AL DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, reprezentată de _____________, au convenit asupra încheierii prezentului contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl constituie atribuirea în folosință gratuită, Asociatiei SMURD Galati a 2 ambulante tip B pe sasiu VW Transporter si 1 autospeciala transport medic de urgenta pe sasiu Skoda Octavia II 4x4 COMBI, asupra carora Consiliul Local Galati detine posesia si folosinta pana in momentul achitarii integrale a valorii contractelor de leasing financiar nr. 7910/LE/2006, 7909 LE/2006, repectiv 7911 LE/2006, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr._______/________.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ____, începând de la data validării

Hotărârii Consiliului Local nr.______/_______ respectiv _______, in scopul crearii

unei componente comunitare integrate la nivelul judetului Galati, specializata in acordarea primului ajutor de urgenta, resuscitarea si descarcerarea victimelor accidentelor de orice natura, operatiunilor de salvare precum si transportului victimelor la prima unitate medicala cu competenta aedcvata situatiei sau la punctul de intalnire cu alte echipaje competente.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3. Obligațiile Consiliului Local Galati

 • 3.1. Să predea Asociatiei SMURD Galati în baza unui proces-verbal de predare-primire, 2 ambulante tip B pe sasiu VW Transporter si 1 autospeciala transport medic de urgenta pe sasiu Skoda Octavia II 4x4 COMBI.

Procesul-verbal menționat face parte integrantă din prezentul contract.

 • 3.2. Să vizeze, în condițiile legii, în termen de 5 zile de la data primirii, planurile de pază și PSI transmise de către Asociatia SMURD Galati.

 • 3.3. Să nu facă nimic de natură a stânjeni activitatea specifică a Asociatiei SMURD Galati. 3.4.Sa asigure în limitele resurselor disponibile și a prevederilor bugetare, resursele financiare necesare pentru efectuarea eventualelor reparatii asupra autovehiculelor ce fac obiectul prezentului contract, plata asigurarilor, efectuarea Inspectiilor tehnice periodice.

Art.4. Obligațiile Asociatiei SMURD Galati

 • 4.1. Să preia de la Consiliul Local Galati, pe bază de proces-verbal, cele 2 ambulante tip B pe sasiu VW Transporter si 1 autospeciala transport medic de urgenta pe sasiu Skoda Octavia II 4x4 COMBI..

 • 4.2. Să foloseasca bunurile predate numai in scopul pentru care au fost predate, adica desfasurarea serviciului SMURD la nivelul judetului Galati.

 • 4.3. Sa nu aduca modificari de orice fel autovehiculelor fara acordul scris al Consiliului Local Galati.

4.4.Să asigure cheltuielile cu combustibilul necesar pentru functionarea autovehiculelor. 4.5.Să asigure cheltuielile necesare și să organizeze serviciile de pază, PSI, salubrizare, dezăpezire, etc.

 • 4.6. Sa nu schimbe zona de parcare normala a vehiculelor, care in momentul predarii acestora este sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta General Ieremia Grigorescu si sa instiinteze in scris Consiliul Local Galati, prin scrisoare recomandata, orice modificare survenita in termen de 2 zile inainte de aceasta.

 • 4.7. Sa instiinteze in termen de 12 ore Consiliul Local Galati despre orice dauna produsa autovehiculelor.

V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.5. Drepturile Consiliului Local:

 • 5.1.Exercită drepturile acordate de finantator prin contractele de leasing financiar nr. 7910/LE/2006, 7909 LE/2006, repectiv 7911 LE/2006, asupra autovehiculelor mentionate la art. 1.

Art. 6 Drepturile Asociatiei SMURD Galati

 • 6.1. Posedă și folosește autovehiculele atribuite în folosință gratuită potrivit destinației lor.

 • 6.2. Aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli.

 • 6.3. Elaborează și aplică măsurile pentru utilizarea eficientă a bazei materiale și a fondurilor, în vederea creșterii calității activității desfășurate de asociație.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. Pact comisoriu de grad IV. Contractul poate înceta deplin drept ca urmare a revocării de către Consiliul Local Galati a dreptului de folosință, în cazul în care titularul dreptului de folosință nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract, fără a mai fi necesară o prealabilă înștiințare și fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

Art. 8 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară interventia unui tribunal arbitrar/unei instante judecătoresti, în cazul în care una dintre părti:

 • - cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părti;

 • - îsi încalcă vreuna dintre obligatiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

Art. 9 . Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin...........zile înainte de data la care încetarea urmează

să-si producă efectele.

Art. 10 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părtile contractante.

VII. FORȚA MAJORĂ

Art.11. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA

 • 11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea san executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majora, asa cum este definita de lege.

 • 11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de ............ (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate rnasurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

 • 11.3.  Daca în termen de ............ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu

înceteaza, partile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune - interese.

 • 11.4. Cazul fortuit sau de fortă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinatiei si dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

VIII. LITIGII

Art.12. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.

Art.13. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.14. Prezentul contract poate fi modificat și completat prin act adițional, însușit de ambele părți.

Art.15. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI          ASOCIATIA SMURD GALATI

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu