Hotărârea nr. 221/2007

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice a lucrarilor de investitii propuse pentru anul 2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.221 din 14 06 2007

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice a lucrărilor de investiții propuse pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 774/28 05 2007 și 49 862/5 06 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice a lucrărilor de investiții propuse pentru anul 2007 , prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.221/14 06 2007

Documentații tehnico - economice a lucrărilor de investiții pentru anul 2007

 • 1. Modernizare sediu Prelungirea Brăilei nr.7A

Imobilul situat in Galati, str. Prelungirea Brailei nr. 7A se afla in patrimoniul municipiului Galati , cu regim de inaltime parter si in care isi desfasoara activitatea S.C. ECOSAL S.A.

Imobilul se compune din 2 corpuri (A si B) , iar prin proiect se urmareste refunctionalizarea si reabilitarea corpului B.

Prin proiectare se va prevedea realizarea urmatoarelor lucrari:

-refacerea acoperisiului-din tabla zincata cu miez termoizolator din poliuretan -imbunatatirea confortului termic al cladirii prin captusirea cu panouri sanwich si inlocuirea timplariei existente cu timplarie din profile PVC si geam termopan

-refunctionalizarea clădirii -pentru compartimentare se vor folosi panouri din rigips

-in grupurile sanitare se va monta faianta si gresie

-in birouri se va monta mocheta

-instalatii electrice-se va prevedea un racord nou din PT

-instalatiile termice-se va racorda la centrala termica existenta

-instalatii de climatizare-se vor prevedea instalatii proprii de climatizare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

valoarea totala a investiției - 230.586 RON

 •  din care C+M           - 202.770 RON

 •  capacitati:- Ac= 38imp.

-regim de inaltime parter

-retea apa 026-32 , polipropilena

- retele canalizare 032-110, polipropilena

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 2. Consolidare Centru de urgenta strada Traian nr. 290

Centrul de urgenta ce functioneaza in incinta Spitalului Municipal Galati din strada

Traian nr. 290, cladirea avind regim de inaltime parter si partial parter si un etaj.

Prin proiect se urmareste consolidarea si refunctionalizarea Centrului de Urgenta prin urmatoarele lucrari:

Consolidarea imobilului:

-refacerea pardoselilor din beton afectate si finisarea acestora cu gresie antiderapanta

-refacerea tencuielilor driscuite si tencuirea pe elementele de rezistenta

-refacerea tencuielor exterioare

-revizuirea sarpantei acoperisului, burlanelor si jgheburilor

-refacerea zugravelilor si vopsitoriilor

-inlocuirea timplariei existente cu timplarie din profile PVC, cu geam termopan.

-refacerea trotuarelor de protectie

Refacerea finisajelor

Refunctionalizarea spatiilor pentru asigurarea functiunilor necesare

Reabilitarea instalatiilor termice, de apa, canalizare si electrice

Centrala termica proprie, alimentata cu gaze naturale

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -1.679.396 RON

 •  din care C+M           -1.437.164 RON

 •  capacitati:- Ac= 770mp, Ad=950 mp.

-regim de inaltime parter si partial parter si etaj

-retea apa - polietilena

- retele canalizare:025-90, polipropilena, L=40-220ml

-centrala termica

-retele termice-03/8”-0108, otel sipolipropilena cu inserție de aluminiu

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 • 3. Racorduri canalizare la blocurile Bistrita 1 si Bistrita 1A

In prezent racordurile de la blocurile Bistrita 1A si Bistrita , prezinta pierderi de apa ceea ce a condus la tasari neuniforme si ruperea unor canale de protectie; totodata subsolurile sunt pline cu apa datorita deficientei de racordare in colectorul existent, precum si de cotele existente al colectorului.

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor lucrari:

 • - decopertarea canalelor de protectie

 • - inlocuirea racordurilor vechi-tevi de scurgere si a canalelor de protectie deteriorate. -realizarea unei retele de canalizare proprie pentru blocul Bistrita si Bistrita 1A cu diametru si panta corespunzatoare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -359.160 RON

 •  din care C+M           -322.193 RON

 •  capacitati:- retea apa 0110 , PEID PE 80

-retea canalizare 0110, polipropilena, Dn 200 si Dn 400, Pafsin;

-racorduri guri de scurgere 0110, Pafsin

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 4. Reparații capitale -retea canalizare bl. SC2i-bl. G2/Microi7"

Reteaua de canalizare aferenta SC21 si Scoala Generala nr. 5 este in stare avansata de degradare si subdimensionata.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrari:

-deschiderea tuturor capacelor de vizita atit pe canalizare cit si pe tunel -decaparea terenului din jurul camerelor de montaj si de pe tunele -curatirea si spalarea tunelului de ape uzate si colmatarile -inlocuirea conductelor de canalizare si a racordurilor aferente -refacerea sistematizarii verticale

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totala a reparatiei capitale             304.108 lei

din care C+M 276.633 lei

capacitati fizice: -conducta PAFS Dn 400, L=55ml

-racorduri -0200-300, L=25m

Durata de realizare            6 luni

 • 5. Extindere Grădința nr.49 Galați

Consiliul Local al municipiului Galați, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Galați,au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a învățământului preuniversitar din municipiul Galați.

În scopul îmbunătățirii activității învățământului preșcolar din municipiul Galați, Inspectoratul Școlar al Județului Galați împreună cu Consiliul Local al municipiului Galați, a propus ca la Grădinița nr.49 din municipiul Galați, să se realizeze o extindere cu un

culuoar a spațiilor existente.

Proiectul prevede:

-Extinderea spațiului existent de grădiniță, aflat la parterul blocului D7 micro 21 cu un culuoar de acces în încăperi S= 129 mp.

-Construcția extinsă va fi cu regim de înălțime Parter, alcătuită din zidărie portantă cu sâmburi din beton armat, planșeu monolit din beton armat, cu fundații pe tălpi din beton armat.

-Închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie de cărămidă, iar compartimentările din pereți din cărămidă pe cant de 6 cm.

-Acoperișul va fi de tip terasă.

-Asigurarea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă menajeră, se va realiza din rețeaua existentă.

-La interior și exterior vor fi realizate tencuieli drișcuite pe care vor fi aplicate zugrăveli lavabile.

-Pe înălțimea de 1,5 m se vor aplica placaj de lambriuri din PVC.

-Pardoselile vor fi realizate din gresie antiderapantă.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 217.306,84

Din care C+M          - 181.052,55

Durata de realizare a investiției 6 luni.

 • 6. Consolidare Școala nr.15

Clădirea Școlii nr.15 situată pe str. Alexandru Cernat nr.190, care urmează să fie consolidată, reprezintă o construcție cu regim de înălțime P (P+1 parțial) cu o arie construită Ac= 680 mp și o arie desfășurată construită de 790 mp.

Structura clădirii este din zidărie de cărămidă și mortar de var, șarpantă din lemn, iar învelitoarea, jgheaburile și burlanele din tablă galvanizată.

Fundațiile sunt din piatră brută legată cu mortar de var și sunt pozate la cca 1,00 m de la suprafața terenului.

În urma expertizării tehnice a structurii, efectuată în 2005, s-a constatat existența unei stări avansate de fisurare și anume o grupare a degadărilor la corpul vechi prin prezența unor crăpături accentuate în încăperile cu deschideri mari.

De asemenea se evidențiază prezența fisurilor și crăpăturilor în pardoselile holurilor central și cel de pe aripa de sud și chiar denivelări produse de tasări diferențiateAlte degradări se constată la trotuarele din jurul clădirii - în special la corpul sud, unde trotuarele sunt crăpate și denivelate.

Proiectul prevede :

 • -  Consolidarea aripii de Sud a clădirii;

 • -  Înlocuirea tâmplăriei interioare 70mp și exterioare cu tâmplărie de Aluminiu, respectiv tâmplărie de aluminiu cu geam termopan 130mp;

 • -  Reparații gard 13ml;

 • -  Reabilitare grupuri sanitare, inclusiv pardoseli din gresie-90mp, faianță și obiecte sanitare;

 • -  Înlocuire parchet laminat 400mp.și lambriuri clase;

 • -  Refacere tencuieli și finisaje interioare și exterioare;

 • -  Tavane false ghips - carton 820mp.;

 • -  Zugrăveli interioare 3180mp și exterioare 600mp. cu var lavabil;

 • -  Reabilitare instalație electrică;

 • -  Verificarea stării tuturor conductelor purtătoare de apă, interioare și exterioare și trecerea lor în canale de protecție;

 • -  Refacerea totală a sistematizării verticale a terenului din jurul construcției (trotuare, rigole și întregul sistem de scurgere a apelor);

 • -  Plantarea de reperi mobili la soclul din jurul construcției.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 688.721,29

Din care C+M          - 564.980,02

Durata de realizare a investiției 24 luni.

 • 7. RK Grădinița nr.20

Clădirea grădiniței nr.20 este situată pe str. Tecuci nr.160.

Tâmplăria exterioară și interioară este din lemn de rășinoase și este degradată, prezentând următoarele defecțiuni:

 • -  cercevelele exterioare sunt deteriorate, crăpate, prezintă lufturi;

 • -  accesoriile metalice deteriorate parțial;

 • -  glafurile sunt putrede sau degradate;

 • -  neetanșeitate.

Tâmplăria interioară este deteriorată, datorită exploatării intense.

 • -  Fațadele prezintă fisuri, crăpături, desprinderi, lufturi în jurul tâmplăriei exterioare,și este înnegrită de praf și fum;

 • -  Trotuarele sunt tasate parțial,cu lufturi față de clădire, prin care se infiltrează apele din precipitații și au contrapante spre clădire;

 • -  Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate, lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport;

 • -  Gardul existent este deteriorat;

 • -  Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare, se produc infiltrații prin pardoseli, mozaicurile prezentând fisuri și chiar crăpături.

Proiectul prevede:

 • -  Înlocuirea tâmplăriei interioare 50mp. și exterioare 8omp. din lemn de rășinoase cu profile din PVC;

 • -  Refacerea gardului deteriorat cu elemente din oțel profilat, iar elementele de susținere vor fi realizate din țeavă ambutisată sau rotundă-i6oml;

 • -  Refacerea fațadelor-300mp.;

 • -  Refacerea pardoselilor din sălile de clasă prin înlocuirea lor cu parchet laminat-350mp.;

 • -  Refacerea finisajelor interioare prin montare de lambriuri din lemn în sălile de clasă și holuri-330mp.;

 • -  Reabilitarea instalațiilor sanitare prin:

- dotarea cu obiecte sanitare noi

 • -  Înlocuirea alimentării cu apă rece ;

 • -  Reabilitarea rețelelor exterioare de apă și canalizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 222.284,89

Din care C+M          - 181.545,21

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 8. Extindere Grădinița nr.36

În scopul îmbunătățirii activității învățământului preșcolar din municipiul Galați, s-a propus ca la Grădinița nr.36 să se realizeze o extindere a corpurilor existente cu un spațiu a cărui Ac= 135mp.

Proiectul prevede:

Acest spațiu este destinat bucătăriei grădiniței, alcătuit din următoarele funcțiuni:

 • -  bucătăria propriu-zisă

 • -  depozit de alimente

 • -  grup sanitar cu cabină WC și lavoar pentru personal

 • -   oficiu

Capacitatea bucătăriei va fi pentru prepararea hranei unui număr de 80 copii.

Construcția extinsă va fi cu un regim de înălțime parter, alcătuită din zidărie portantă cu sâmburi din beton armat, planșeu monolit din beton armat, cu fundații pe tălpi din beton armat.

Închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie de cărămidă, iar compartimentările din pereți din cărămidă pe cant de 6 cm.

Pe înălțimea de 1,5 m se va aplica placaj de faianță în bucătărie, depozit și grup sanitar.

Pardoselile vor fi realizate din gresie mată antiderapantă.

Acoperișul va fi de tip terasă.

Asigurarea cu enrgie electrică se va face prin extinderea consumului existent.

Apa rece și canalizarea se vor realiza prin extinderea rețelei de apă și canalizare existente.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 221.395,64

Din care C+M          - 174.586,39

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 9.Extindere Grădinița nr.43

În scopul îmbunătățirii activității învățământului preșcolar din municipiul Galați, s-a propus ca la Grădinița nr.43 să se realizeze o extindere a corpurilor existente cu un spațiu a cărui Ac= 120mp.

Proiectul prevede:

-Acest spațiu este destinat bucătăriei grădiniței, alcătuit din următoarele funcțiuni:

 • -  bucătăria propriu-zisă

 • -  depozit de alimente

 • -  grup sanitar cu cabină WC și lavoar pentru personal

 • -   oficiu

-Capacitatea bucătăriei va fi pentru prepararea hranei unui număr de 80 copii.

-Construcția extinsă va fi cu un regim de înălțime parter, alcătuită din zidărie portantă cu sâmburi din beton armat, planșeu monolit din beton armat, cu fundații pe tălpi din beton armat.

-Închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie de cărămidă, iar compartimentările din pereți din cărămidă pe cant de 6 cm.

-Pe înălțimea de 1,5 m se va aplica placaj de faianță în bucătărie, depozit și grup sanitar.

-Pardoselile vor fi realizate din gresie mată antiderapantă.

-Acoperișul va fi de tip terasă.

-Asigurarea cu enrgie electrică se va face prin extinderea consumului existent.

-Apa rece și canalizarea se vor realiza prin extinderea rețelei de apă și canalizare existente.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 248.330,33

Din care C+M          - 183.639,02

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 10. RK Colegiul National „ Mihail Kogălniceanu”

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” are o vechime de peste 40 ani.

Tâmplăria interioară și exterioară este din lemn de rășinoase și prezintă următoarele defecțiuni principale:

- cercevelele exterioare sunt deteriorate, cră pate, prezintă lufturi;

 • -  accesoriile metalice deteriorate parțial;

 • -  glafurile sunt putrede sau degradate;

 • -  neetanșeitate.

Trotuarele sunt tasate parțial, cu lufturi față de clădire, prin care se infiltrează apele din precipitații și au contrapante spre clădire.

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate, lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Instalația termică are o durată mare de funcționare și nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Proiectul prevede:

-Înlocuirea tâmplăriei exterioare-500mp. și interioare-220mp. din lemn cu profile din aluminiu.

-Refacerea pardoselilor din sălile de clasă, prin înlocuirea acestora cu parchet laminat-1500mp.,lambriu-2200mp.

-Înlocuirea coloanelor, legăturilor la corpurile de încălzire se vor executa cu conducte din țeava din oțel pentru construcții.

-Înlocuirea corpurilor de încălzire.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 1.167754,76

Din care C+M          - 1.046.286,68

Durata de realizare a investiției 24 luni.

11 .RK. Școala nr.28 „Mihai Eminescu”

Clădirea Școlii nr.28, care urmează să fie reabilitată, reprezintă o construcție cu regim de înălțime P+2 nivele, cu o arie construită Ac=iioomp și o arie desfășurată construită de 3300 mp.

Acoperișul este de tip terasă cu hidroizolația deteriorată, apele pluviale infiltrându-se la ultimul nivel pe la corpurile de iluminat.

Tâmplăria exterioară este realizată din lemn de brad iar cea interioară este din lemn și este degradată.

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Instalațiile termice, sanitare și electrice sunt deteriorate, necesitând reabilitare sau înlocuire.

Fațadele prezintă fisuri, crăpături, desprinderi, lufturi în jurul tâmplăriei exterioare și este înnegrită de praf și fum.

Proiectul prevede:

-Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn de rășinoase cu tâmplărie cu profile din aluminiu-850mp..

-Refacerea fațadei cu var lavabil-900mp..

-Refacerea pardoselilor din sălile de clasă, prin înlocuirea acestora cu parchet-1700mp. .

-Reabilitarea instalațiilor sanitare se referă la:

 • - dotarea cu obiecte sanitare noi;

 • - înlocuirea alimentării cu apă rece și caldă de consum;

 • - revizuirea canalizării apelor uzate menajere de la punctele de cosum interioare și cele meteorice;

 • - reabilitarea rețelelor exterioare de apă și canalizare.

-La grupurile sanitare, după refacerea instalațiilor se vor prevedea pardoseli din gresie 390mp.și faianță 110mp.la pereți.

-Reabilitarea instalațiilor electrice se referă la instalațiile de iluminat și prize, forță, protecție împotriva descărcările atmosferice și a tensiunilor accindentale de atingere.Pentru asigurarea iluminatului se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu surse fluorescente.Circuitele de iluminat și prize se vor realiza din conductori de Cu tip Fy protejate în tub de protecție tip PEL ( sau similar).

-Înlocuirea acoperișului tip terasă cu șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă Lindab S = 1200mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 2.137.804,14

Din care C+M          - 1.964.558,11

Durata de realizare a investiției 24 luni.

 • 12. R.K Grup Școlar „ Radu Negru”

Imobilul care urmează să fie reabilitat reprezintă clădirea Cantinei Grupului Școlar. Clădirea cantinei care urmează să fie reabilitată, reprezintă o construcție cu regim de înălțime S+P+1E cu o arie construită Ac=520mp și o arie desfășurată Ad= 1540 mp.

Tâmplăria exterioară este realizată din lemn de brad iar cea interioară este din lemn și este degradată.

Instalațiile termice, sanitare și electrice sunt deteriorate, necesitând reabilitare sau înlocuire.

Fațadele prezintă fisuri, crăpături, desprinderi, lufturi în jurul tâmplăriei exterioare și este înnegrită de praf și fum.

Trotuarele sunt tasate parțial, cu lufturi față de clădire, prin care se infiltrează apele din precipitații și au contrapante spre clădire.

Stâlpii care susțin copertina de la intrarea în cantină sunt fisurați.

Proiectul prevede:

-Înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din profile PVC cu geam termopan-260mp.;

-Înlocuirea tâmplăriei interioare cu tâmplărie din profile de Aluminiu-130mp.; -Amenajare scenă-60mp.;

-Consolidare copertină

-Trotuare deprotecție-ioomp.; -Reabilitare instalație termică; -Reabilitare instalație electrică.

-Zugraveli lavabile exterioare-1000mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 541.012,56

Din care C+M          - 469.874,48

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 13. RK. Grădinița nr.25

Clădirea grădiniței nr.25 are o vechime de peste 45 ani.Acoperișul de tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă este deteriorat, cu țigle fisurate și lipsă, apele pluviale pătrunzând deseori în sălile de clasă.

Tâmplăria exterioară este realizată din lemn de brad iar cea interioară este din lemn și este degradată.

Pardoselile sunt din dușumele de fag, care sunt putrezite.

Sobele din teracotă au cahlele fisurate, făcând ca fumul să iasă în sălile de clasă.

Pardoseala din grupul sanitar este fisurată.

Proiectul prevede:

 • -  reabilitarea acoperișului prin înlocuirea șarpantei din lemn și a învelitorii S=216,21mp.

-Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn cu tâmplărie din Aluminiu cu geam termopan-35mp.;

 • - Înlocuirea tâmplăriei interioare cu tâmplărie din profile de Aluminiu;

 • - refacerea sobelor-4buc.;

 • - amenajarea grupului sanitar prin:

-dotarea cu obiecte sanitare noi;

- pardoseli din gresie-16,4mp.;

- placări cu faianță-i8,omp.;

 • - înlocuirea dușumelelor cu parchet laminat-98,6mp.;

 • - reabilitare instalație electrică.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 255.579,68

Din care C+M          - 214.858,63

Durata de realizare a investiției 12 luni.

14 .RK. Grădinița nr.32

Imobilul în care își desfășoară Grădinița nr.32 este o clădire veche.

Tâmplăria exterioară este din lemn și prezintă următoarele defecțiuni:

 • -  cercevele exterioare crăpate, prezintă lufturi;

 • -  accesoriile metalice deteriorate parțial;

 • -  glafurile sunt putrede sau degradate,

 • -  neentanșeitate.

Tâmplăria interioară este deteriorată, datorită exploatării intense.

Fațadele prezintă fisuri, crăpături,, desprinderi, lufturi în jurul tâmplăriei exterioare.

Trotuarele sunt tasate parțial, cu lufturi față de clădire, prin care se infiltrează apele din precipitații și au contrapante spre clădire.

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Instalațiile termice, sanitare și electrice sunt deteriorate.

Proiectul prevede:

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare -50mp.și interioare-75,omp. din lemn cu tâmplărie cu profile din aluminiu;

 • - Refacerea fațadelor existente-56o,omp;

 • - Refacerea pardoselilor din sălile de clasă prin înlocuirea lor cu parchet laminat-300,0mp.;

-lambriuri-170,0mp.;

-gresie-300mp.;

-faianta 150mp.;

-trotuare-65,0mp.;

-rigole-20ml;

 • - Reabilitarea instalațiilor sanitare prin:

 • - dotarea cu obiecte sanitare noi;

 • - înlocuirea alimentării cu apă rece și caldă de consum;

 • - revizuirea canalizării apelor uzate menajere de la punctele   consum

interioare și cele meteorice;

 • - reabilitarea rețelelor exterioare de apă și canalizare L = 60 ml.

 • - Reabilitarea instalațiilor electrice;

 • - Reabilitarea rețelelor termice prin înlocuirea coloanelor, legăturilor la corpurile de încălzire și a caloriferelor.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 373.927,34

Din care C+M         - 324.860,00

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 15. RK. Grădinița nr.55

Grădinița nr. 55 este situată la parterul blocului U5 micro 39 și ocupă spațiul de la parter + etaj 1.

Instalația termică este deteriorată prezentând colmatări, fisuri în coloane și calorifere.

Tâmplăria exterioară este din lemn și prezintă următoarele defecțiuni:

 • -  cercevele exterioare crăpate, prezintă lufturi;

 • -  accesoriile metalice deteriorate parțial;

 • -  glafurile sunt putrede sau degradate,

 • -  neentanșeitate.

Tâmplăria interioară este deteriorată, datorită exploatării intense.

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate cu lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Copertina de la intrare este deteriorată.

Proiectul prevede:

 • - Înlocuirea tâmplăriei exterioare-110mp. și interioare-60mp. din lemn cu tâmplărie cu profile din P.V.C cu geam termopan.

 • - Refacerea pardoselilor din sălile de clasă prin înlocuirea lor cu parchet laminat-260mp.;

 • - Amenajarea grupurilor sanitare prin:

 • - înlocuirea obiectelor sanitare cu obiecte noi

 • - pardoseli din gresie10,0mp

 • - Reabilitarea instalațiilor electrice;

 • - Reabilitarea rețelelor termice prin înlocuirea coloanelor, legăturilor la corpurile de încălzire și a caloriferelor;

 • - Înlocuirea hidroizolației de la copertină cu șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată-15,0mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 254.405,58

Din care C+M          - 219.523,14

Durata de realizare a investiției 24 luni.

 • 16. Grădinița nr.24 - 5 săli de grupă

Consiliul Local al municipiului Galați, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Galați,au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a învățământului preuniversitar din municipiul Galați.

În scopul îmbunătățirii desfășurării învățământului preșcolar în municipiul Galați, se propune realizarea unei grădinițe de copii cu 5 săli de grupă a câte 20 de copii/grupă, în program normal de funcționare ( în incinta Școlii nr.20 Galați) situată pe str. Traian nr.318.

Proiectul prevede:

Construcția unei grădinițe cu 5 săli grupă ,de tip monobloc regim de înălțime S+P+1: Ac= 336,47 mp, Adc= 687,6mp.

Structura de rezistență este alcătuită din diafragme rare din beton armat, stâlpi și grinzi din beton armat și planșee din beton armat.

Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie BCA,compartimentările din zidărie, iar acoperișul va fi de tip șarpantă cu învelitoare din tablă, pe asterială de lemn.

Grădinița va fi prevăzută cu centrală proprie, instalație electrică de iluminat și forță,apă caldă și rece, canalizare și telefon.

Grădinița va fi dotată cu mobilierul și dotările minime solicitate prin „Normele educaționale republicane pentru realizarea investițiilor cu scop educațional”.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 1.186.022,01

Din care:

C+M         - 977.037,86

Dotări           - 71.477,12

Durata de realizare a investiției 24 luni.

i7.Grădinița nr.21 „ Mihaela”- 4 săli grupă

Consiliul Local al municipiului Galați, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Galați,au inițiat o serie de acțiuni în vederea reabilitării, modernizării și extinderii bazei materiale a învățământului preuniversitar din municipiul Galați.

În scopul îmbunătățirii desfășurării învățământului preșcolar în municipiul Galați, se propune realizarea unei grădinițe de copii cu 4 săli de grupă a câte 20 de copii/grupă, în program normal de funcționare ( în incinta Școlii nr.15 Galați) situată pe str. Alexandru Cernat nr.190.

Proiectul prevede:

Construcția unei grădinițe cu 4 săli grupă ,de tip monobloc regim de înălțime S+P+1: Ac= 344 mp, Ad= 687,6mp.

Structura de rezistență este alcătuită din diafragme din beton , în grosime de 16 cm și cadre din beton armat.

Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie BCA,compartimentările din zidărie, iar acoperișul va fi de tip șarpantă cu învelitoare tip țiglă, pe asterială de lemn.

Grădinița va fi prevăzută cu centrală proprie, instalație electrică de iluminat și forță,apă caldă și rece, canalizare și telefon.

Grădinița va fi dotată cu mobilierul și dotările minime solicitate prin „Normele educaționale republicane pentru realizarea investițiilor cu scop educațional”.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - i.i29.i5i,25

Din care:

C+M - 944.980,47

Dotă ri     - 63.420,82

Durata de realizare a investiției 24 luni.

 • 18. Extindere Grădinița nr.39 cu 2 săli grupă

În scopul cuprinderii unui număr cât mai mare de copii în învățământul preșcolar al municipiului Galați, Inspectoratul Școlar al Județului Galați împreună cu Consiliul Local al municipiului Galați, a propus ca la Grădinița nr.39 să se realizeze o extindere a corpurilor existente cu un spațiu destinat pentru 2 săli de grupă și anexele aferente.

Proiectul prevede:

Realizarea unei clădiri cu regim de înălțime P+1 nivele formată din 2 săli de grupă și anexe ( cancelarie, bucătărie, hol, cabinet medical) Ac = Adc = 344mp.

Alcătuirea constructivă va fi din diafragme rare din beton armat, stâlpi și grinzi din beton armat și planșee din beton armat .

Fundațiile se vor executa din tălpi continue din beton armat, pe un teren amenajat în prealabil.

Grădinița va fi prevăzută cu încălzire centrală, agentul termic fiind livrat de centrala existentă la Grupul Școlar C.F.R care alimentează grădinița actuală.

Grădinița va fi prevăzută cu mobilierul și dotările necesare bunei funcționări.

În bucătărie, depozite și spălătorie se vor executa placaje din faianță. Tâmplăria va fi ralizată din profile P.V.C. cu geam termopan.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 653.239,31

Din care:

C+M - 513.720,48

Dotări     - 37.724,11

Durata de realizare a investiției 24 luni.

 • 19. R.K. Grădinița nr.59.

Clădirea grădiniței, care urmează să fie reabilitată, reprezintă o construcție cu regim de înălțime 3,3 cu o arie construită Ac = 854,61 mp și o arie desfășurată construită Adc = 854,61 mp.

Tâmplăria interioară și exterioară este din lemn de rășinoase și prezintă următoarele defecțiuni principale:

 • -  cercevelele exterioare sunt deteriorate, crăpate, prezintă lufturi;

 • -  accesoriile metalice deteriorate parțial;

 • -  glafurile sunt putrede sau degradate;

 • -  neetanșeitate.

Pardoselile din sălile de clasă sunt uzate și deteriorate, cu lufturi, lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Datorită uzurii pronunțate a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare, se produc infiltrații prin pardoseli, mozaicurile prezentând fisuri și chiar crăpături.

Proiectul prevede:

 • -  Înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare din lemn cu tâmplărie cu profile din aluminiu la exterior și interior;

 • -  Se vor reface pardoselile din sălile de clasă, prin înlocuirea acestora cu parchet;

 • -  Reabilitarea instalațiilor sanitare se referă la:

- dotarea cu obiecte sanitare noi;

 • - înlocuirea alimentării cu apă rece și caldă de consum;

 • - revizuirea canalizării apelor uzate menajere de la punctele de consum interioare și cele meteorice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 297.511,83

Din care: C+M         - 251.364,49

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 20. R.K. Grădinița nr.26

Clădirea Grădiniței, care urmează să fie reabilitată, reprezintă o construcție cu regim de înălțime parter cu o arie construită Ac= 268 mp și Adc = 268 mp.

Acoperișul de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă este deteriorat, apele pluviale infiltrându -se în sălile de clasă.

Pardoselile în sălile de clasă sunt uzate și deteriorate, deasemeni și obiectele sanitare.

Proiectul prevede:

 • -  Înlocuirea șarpantei din lemn S= 300mp;

 • -  Înlocuirea asterealei din scândură S = 1000mp;

 • -  Înlocuirea învelitoarei din țiglă S = 1000mp;

 • -  Înlocuirea parchetului în sălile de clasă S = 145 mp;

 • -  Amenajarea grupurilor sanitare prin dotarea cu obiecte sanitare noi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 218.834,23

Din care: C+M         - 194.964,04

Durata de realizare a investiției 12 luni.

 • 21. R.K. Grup Școlar Elena Doamna

Clădirile Corp A+B+C care urmează să fie reabilitate reprezintă construcții cu regim de înălțime: Corp A - P+3, Corp B- P+2, Corp C - P+S cu o arie construită Ac= 2048 mp și o arie desfășurată construită Adc = 6156 mp.

Tâmplăria interioară și exterioară este din lemn de rășinoase și este deteriorată.

Pardoselile din sălile de clasă și dormitoare sunt uzate și deteriorate, cu lufturi, lamele lipsă sau putrede, desprinse de pe stratul suport.

Trotuarele sunt tasate parțial, cu lufturi față de clădire, prin care se infiltrează apele din precipitații.

Instalațiile sanitare din grupurile sunt uzate.

Acoperișurile de tip terasă prezintă degradări ale hidro și termoizolațiilor, apele pluviale infiltrându- se la etajele superioare.

Proiectul prevede:

Corp A — Cămin str. Domnească nr.169

 • -  redimensionarea instalației electrice la cămin și spălătorie;

 • -  tâmplărie de Al interioară și exterioară cu geam termopan S = 520 mp;

 • -  pardoseli parchet dormitoare S= 1460mp;

 • -  recompartimentări spălătorie;

 • -  zugrăveli cu var lavabil S = 7400mp.

Corp B- Școală str. Radu Negru nr.1

-înlocuire tâmplărie exterioare și interioară din Aluminiu cu geam termopan S= 600mp;

 • - reparații grupuri sanitare;

 • - reparații pardoseli din parchet S = 1100mp;

 • - trotuare și borduri;

 • - reparații hidroizolație acoperiș S= 450mp.

Corp C - Cantină

 • -  reparație hidroizolație acoperiș;

 • -  pardoseli din gresie S= 460mp;

 • -  faianță S= 150mp;

 • -  înlocuirea instalației termice prin schimbare de coloane,țevi de legătură la radiatoare și radiatoare S= 650mp;

 • -  înlocuire tâmplărie exterioare și interioară din PVC cu geam termopan S = 525 mp.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 2.351.037,21

Din care: C+M         - 2.162.537,23

Durata de realizare a investiției 24 luni.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu