Hotărârea nr. 219/2007

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Galati pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 219 din 14 06 2007

privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Galați pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.47 680/29 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (actualizata pana la data de 1 iunie 2007*);

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2006, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local, pe anul 2006, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 3- Se aprobă execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2006, prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4 - Se aprobă contul de execuție al bugetului în afara bugetului local pe anul 2006, prevăzut în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5- Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri proprii pe anul 2006, prevăzut în anexa 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.6- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei