Hotărârea nr. 217/2007

Trecerea din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea privata a municipiului, a terenului in suprafata totala de 33247,5 mp, situat in cartier Micro 16, zona Drumul de Centura

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 217 din 8 05 2007

privind: trecerea din proprietatea publică a municipiului Galați și din administrarea

Consiliului Local Galați în proprietatea privată a municipiului, a terenului în suprafață

totală de 33247,5 mp, situat în cartier Micro 16, zona Drumul de Centură

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.40 336/8 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea

publica si regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Galați și din administrarea Consiliului Local Galați în proprietatea privată a municipiului, a terenului în suprafață totală de 33247,5 mp, situat în cartier Micro 16, zona Drumul de Centură

Terenul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei