Hotărârea nr. 215/2007

Incheierea contractului de asociere intre Consiliul Local Galati si Fundatia Culturala "ANTARES", pentru realizarea Festivalului International "Serile de poezie Antares"

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.215 din 8 05 2007

privind: încheierea contractului de asociere între Consiliului Local Galați și Fundația Culturală „ANTARES”, pentru realizarea Festivalului Internațional „Serile de poezie Antares”.

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.39 852/8 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f”din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliului Local Galați și Fundația Culturală „ANTARES”, pentru realizarea Festivalului Internațional „Serile de poezie Antares”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local, cap.67 02 , a sumei de 7 000 lei, pentru organizarea festivalului aprobat la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.215/8 05 2007

CONTRACT

Pentru participarea Consiliului Local Galati, in calitate de coorganizator la Festivalul International “Serile de poezie Antares”

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Fundatia Culturala “ANTARES” cu sediul în Galați, str. Al. I. Cuza bloc Cristal, sc. 4, ap. 2, reprezentată prin dl. Corneliu Antoniu - Director s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Consiliul Local Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de __________lei de la bugetul local Fundatiei Culturale “ANTARES” pentru realizarea in comun a Festivalului International “Serile de poezie Antares” in perioada 1-3 iunie 2007.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul este valabil pe perioada de desfasurare a actiunii Festivalul International “Serile de poezie Antares” in perioada 1 - 3 iunie 2007.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Fundatiei Culturale “ANTARES”

Art. 3. Fundatia Culturala “ANTARES” se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a actiunii Festivalul International “Serile de poezie Antares”, respectiv in scopul acoperirii cheltuielilor cu cazarea si masa invitatilor.

  • b. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identitatii nationale.

  • c. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversitatii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • d. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • e. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local.

Secțiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galati

Art. 4. Consiliul Local Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia de a asigura 7 000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea actiunii Festivalul International “Serile de poezie Antares”;

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. _________________, deschis la ___________________________ al Fundatiei Culturale “ANTARES”.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Consiliul Local Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract,

9

notificând fundației anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca fundația nu

este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instanței de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:

Fundatia Culturala

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

“ANTARES” ,

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTOR

CORNELIU ANTONIU

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Președinte de ședință

Ec. Campeanu Rodica

Cristoloveanu Ovidiu

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman