Hotărârea nr. 214/2007

Participarea Consiliului Local Galati ca membru fondator la infiintarea Fundatiei Culturale "Nicolae Mantu", aprobarea actului constitutiv al fundatiei si alocarea de la bugetul local a sumei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Galati la sustinerea Fundatiei

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.214

din 8 05 2007

privind:participarea Consiliului Local Galați ca membru fondator la înființarea Fundației Culturale „Nicolae Mantu”, aprobarea actului constitutiv al fundației și alocarea de la bugetul local a sumei reprezentând contribuția Consiliului Local al municipiului Galați la susținerea Fundației

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.40 316/8 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și alin.2, lit.”e” , alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 ;I alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă participarea Consiliului Local Galați în calitate de membru fondator la constituirea Fundației Culturale “Nicolae Mantu”..

Art.2 - Se aprobă actul constitutiv al Fundației Culturale “Nicolae Mantu ”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară a bugetului local, cap. 67 02, a sumei de 40 000 lei RON reprezentând contribuția Consiliului Local la capitalul social al Fundației Culturale "Nicolae Mantu”.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.214/8 05 2007

ACT CONSTITUTIV

al Fundatiei Culturale “ NICOLAE MANTU”

Noi,

1 .CONSILIUL LOCAL GALATI prin reprezentant , Primarul municipiului Galati, cu sediul institutiei in Galati, str.Domneasca nr.38 si

 • 2. NICOLAE SPIRESCU , cetatean roman , domiciliat in Galati , strada Basarabiei nr. 33 , Judet Galati , posesorul buletinului de identitate seria W nr. 729277 eliberat de Militia Galati la data de 25.05.1971 , cod numeric personal 1210124170338 si

 • 3.DUMITRU NICOLAE , cetatean roman , domiciliat in Galati strada Rosiori nr. 12 , Bl. G 2 Scara 1 ap. 41 Judet Galati , posesorul Cartii de identitate , seria GL nr. 000018 eliberata de Politia Galati la data de 14.05.1998 , cod numeric personal 1401129173164 si

 • 4.TUDOR IOAN , cetatean roman , domiciliat in Galati , strada Melodiei nr. 20 , Bl. B 5 , scara 2 , etaj 4 , ap. 20 , judet Galati , posesorul Cartii de identitate , seria GL nr. 148265 , eliberata de Politia Galati la 30.04.2001 , cod numeric personal 1580228170347 si

 • 5. AUREL MANOLE , cetatean roman , domiciliat in Galati , strada Serei nr. 4 , Bl. A 14 , scara B , etaj 4 , apartament 36 , judet Galati , posesorul cartii de identitate , seria GL nr. 196759 , eliberata de Politia Galati la data de 18.03.2002 , cod numeric personal 1530417170417 si

 • 6. KATIA NANU , cetatean roman , domiciliata in Galati , strada Brailei nr. 68 , Bl. BR 3 , scara 5 , etaj 9 , apartament 163 , Judet Galati , posesoarea cartii de identitate , seria GL nr. 391152 , eliberata de Politia Galati la data de 14.03.2005 , cod numeric personal 2541107170390

in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26 /2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , in calitate de fondatori , am hotarat constituirea unei fundatii astfel :

Fundatia va fi denumita Fundatia culturala “ NICOLAE MANTU “ si este persoana juridical de drept privat , fara scop patrimonial .

Fundatia are sediul in Galati , strada Domneasca nr. 97-99 , judetul Galati .

Scopul Fundatiei Culturale “ NICOLAE MANTU “ este de a dezvolta viata culturala si arta plastica din zona de sud-est a tarii, de a promova valorile cultural - artistice si de a perfectiona artistii si personalul tehnic pe meserii specifice de a promova repertoriul si valorile artei plastice si culturii romanesti , in tara si peste hotare , de a dezvolta relatiile culturale in cadrul regiunii Dunarea de Jos si in spatiul european , de a sustine moral si financiar artistii pensionari , iar obiectivele pe care si le propune in vederea realizarii acestui scop sunt prevazute in Statutul fundatiei culturale.

Fundatia Culturala “ NICOLAE MANTU “ se constituie pe durata nelimitata.

Patrimoniul Fundatiei Culturale “ NICOLAE MANTU “ este format dintr-un activ patrimonial initial in valoare de 40 mii lei Ron si este alcatuit din urmatoarele aporturi in natura        sau / si in numerar depuse de fonduri astfel

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie , pe numele fundatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei .

Organele de conducere ale Fundatiei Culturale “ NICOLAE MANTU “ sunt Consiliul Director al fundatiei si cenzor .

Consiliul director este format din :

 • 1. Presedinte - NICOLAE SPIRESCU

 • 2. Vicepresedinte ( relatii publice ) - DUMITRU NICOLAE

 • 3. Vicepresedinte ( probleme artistice ) - TUDOR IOAN

 • 4. Secretar - KATIA NANU

 • 5. Membru - AUREL MANOLE

 • 6. Consultant pe probleme de patrimoniu - SERGIU TOFAN

 • 7. Economist , consultant pe probleme financiare - DOINA BALAES .

Controlul activitatii economic-financiare va fi efectuat de un cenzor -ec. DEDIU IOAN .

Noi , Primarul municipiului Galati in calitate de reprezentant al Consiliului Local Galati , Dumitru Nicolae, Tudor Ioan , Aurel Manole si Katia Nanu , fondatorii Fundatiei Culturale “NICOLAE MANTU “ imputernicim pe NICOLAE SPIRESCU , cetatean roman , domiciliat in Galati , Strada Basarabiei nr. 33 , Judet Galati , posesorul actului de identitate B.I. seria W nr. 729277 eliberat de Militia Municipiului Galati la data de 25 mai 1971 , ca in numele nostru si pentru noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice , inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor , obtinerea avizelor necesare , precum si sa semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv si Statutului fundatiei , modificari impuse de instanta judecatoreasca competenta , semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila .

Redactat si editat in .............exemplare la ...........cu sediul

in..........................nr......................sector/judet................

S-au eliberat partilor..........................exeplare originale, astazi, data autentificarii.

SEMNATURILE FONDATORILOR

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu