Hotărârea nr. 213/2007

Inlocuirea domnului Cubasa George din comisia de evaluare si selectionare a culturii scrise aprobata prin HCL nr. 150/20.04.2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.213 din 8 05 2007

privind: înlocuirea domnului Cubasa George din comisia de evaluare și selecționare a culturii scrise aprobată prin HCL nr. 150/20 04 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 042/8 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se înlocuiește domnul Cubasa George din comisia de evaluare și selecționare a culturii scrise aprobată prin HCL nr. 150/20 04 2006, cu doamna consilier Roșca Lucreția.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 2 - HCL nr. 150/20 04 2006 se modifică corespunză tor.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei