Hotărârea nr. 212/2007

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.109/3.04.2007 referitor la aprobarea deplasarii unor consilieri locali, la Helsinki, unde se va desfasura Congresul Mondial al UITP, in perioada 19-25 mai 2007

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.212 din 8 05 2007

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.109/3 04 2007 referitor la aprobarea deplasării unor consilieri locali, la Helsinki, unde se va desfășura Congresul Mondial al UITP, în perioada 19 -25 mai 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.40 018/8 05 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.62/8 02 2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.109/3 04 2007, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă deplasarea , la Helsinki, unde se va desfășura Congresul Mondial al UITP, în perioada 19 -26 mai 2007, a următorilor consilieri locali:

  • 1. Găvan Eugen

  • 2. Gogoașă Leonard

  • 3. Manoliu Mihai

  • 4. Podlați Lucian

  • 5. Tercu Tincuța

  • 6. Motea Laurențiu”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei