Hotărârea nr. 20/2007

Modificarea art.1 din HCL nr.254/14.04.2005 in sensul diminuarii cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 36,13 mp la 35,39 mp

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.20 din 1 02 2007

privind modificarea art.1 din HCL nr.254/14 04 2005 în sensul diminuării cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 36,13 mp la 35,39 mp

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 806/12 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit. „c” și alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.254/14 04 2005 în sensul diminuării cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 36,13 mp la 35,39 mp.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei