Hotărârea nr. 2/2007

Stingerea creantelor fiscale ale SC ELNAV SA prin trecerea in proprietatea publica a municipiului Galati a imobilului denumit RACORD TERMOFICARE situat in Galati, str. Calea Prutului nr.11

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 2

din 9 01 2007

privind: stingerea creanțelor fiscale ale SC ELNAV SA prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Galați a imobilului denumit RACORD TERMOFICARE situat în Galați, str. Calea Prutului nr.11

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 438/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.171^1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă stingerea creanțelor fiscale ale SC ELNAV SA, în sumă de 520 000 lei, prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Galați a bunului imobil denumit RACORD TERMOFICARE situat în Galați, str. Calea Prutului nr.11.

Raportul de evaluare a bunului imobil „Racord termoficare” este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei