Hotărârea nr. 16/2007

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii APA CANAL S.A., pana la data de 06.12.2009, a obiectivului de investitii L.T.E. locuinte Micro 13 B - retele de apa si canalizare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 16 din 1 02 2007

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL SA., până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții L.T.E. locuințe Micro 13 B-rețele de apă și canalizare.

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2730/15 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.” a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2"1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A., până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții L.T.E. locuințe Micro 13 B- rețele de apă și canalizare.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei